Rovdjursskador

Du kan ansöka om ersättning för skador som stora rovdjur (björn, järv, varg, lodjur) har orsakat på odlingar, djur, lösöre och renar.  Anmäl en skada som orsakats av ett stort rovdjur omedelbart till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där skadan inträffat, så att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och bedöma skadan så snart som möjligt.

Följande kan ersättas som skador som orsakats av stora rovdjur:

  • som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd.
  • som skada på djur ersätts skada på hund, husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner som använts för djurhållning.
  • som skada på lösöre ersätts skada på dött lösöre.
  • som skada på ren ersätts skada på renar inom renskötselområdet.

Ersättningsbelopp

Skador som orsakats av rovdjur och hjortdjur, dvs. så kallade viltskador, ersätts bara om det sammanlagda beloppet av ersättning för skadorna överstiger 170 euro per sökande och kalenderår. En förutsättning för att få ersättning är att den som lidit skada med alla rimliga och till buds stående medel har försökt förhindra att skadan uppkommer eller förvärras.

För skada på odling är det möjligt att i ersättning betala högst ett belopp som motsvarar värdet av den förlorade skörden och det verkliga värdet av de skadade trädgårds- och plantskoleväxterna. Livsmedelsverket meddelar föreskrift om priser per enhet och normskördar för odlings-, trädgårds- och plantskoleväxter som varit föremål för skador.

För skada på djur är det möjligt att i ersättning betala 

  • högst ett belopp som motsvarar det verkliga värdet av det dödade eller på grund av skada avlivade husdjuret eller ett annat djur eller
  • för ett skadat djur högst ett belopp som motsvarar veterinärkostnaderna och förlusten av avkastningen, men högst ett belopp som motsvarar det verkliga värdet av djuret eller honungen.

De verkliga värden som ska tillämpas vid ersättning för skador på djur fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

För skada på ren är det möjligt att betala i ersättning högst ett belopp som motsvarar 1,5 gånger det verkliga värdet av en ren som dödats eller avlivats till följd av skada. Livsmedelsverket meddelar minst vart femte år föreskrifter enligt slag av ren om de verkliga värden som ska användas vid ersättning för skador på ren. För renkalvar som under tiden mellan kalvningen och den sista november dödats av stora rovdjur eller avlivats på grund av skador orsakade av stora rovdjur betalas kalkylerad ersättning för försvunna kalvar till renbeteslaget.

Anmälan av skada och ansökan om ersättning

Med blankett 131 kan du anmäla skadan och ansöka om ersättning för skador på odling, djur och lösöre.

Med blankett 149 kan du anmäla skadan och ansöka om ersättning för skador på ren.

Anmälan av skada: Anmäl genast en skada som orsakats av stora rovdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten på skadefallsorten. Du kan göra skadeanmälan antingen per telefon, med e-post eller på blankett 131 eller 149. Vid skador på ren ska den skadelidandes renbeteslag göra skadeanmälan utifrån de uppgifter som renbeteslaget fått från renägaren eller någon annan person. Skada på ren kan också anmälas elektroniskt i tillämpning Pesä. Det viktigaste är att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och värdera skadan så snabbt som möjligt.

Värdering av skadan: Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gör en terrängundersökning av skadan där han eller hon konstaterar och värderar skadan samt upprättar ett värderingsinstrument över den. Utöver den som ansöker om ersättning kan också en företrädare för jaktvårdsföreningen och vid skador på ren också en representant för renbeteslaget närvara vid terrängundersökningen. Vid skador på ren ordnas inte alltid terrängundersökning.

Ansökan om ersättning: Ge in en ansökan om ersättning (blankett 131 eller 149) till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes. Om det inte har gjorts någon terrängundersökning av en skada på ren ska du lämna in ansökan om ersättning inom en månad från det att skadan anmäldes. Renskadeanmälan, som är gjort med blan­kett 149 el­ler i Pesä, är sam­ti­digt an­sö­kan om er­sätt­ning, om renägaren har bemyndigat renbeteslaget att söka ersättningen för hans eller hennes räkning.

Utbetalning av ersättning: Livsmedelsverket betalar ersättningarna till de ersättningssökande av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. Ersättningar för skador på djur och lösöre betalas genast efter behandlingen av ersättningsansökan, och ersättningar för skador på ren och odling på våren efter skadeåret. Om ersättningar för skador på ren inte kan betalas till fullt belopp, minskas ersättningsbeloppet till varje sökande i samma proportion. Ersättningar för skador på odling, djur och lösöre betalas till fullt belopp.

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2021