Fastställande av identiteten vid hygienpasstest

Du får ett hygienpass om du får godkänt i hygienpasstestet. Identiteten ska vara fastställd så att hygienpasstestet kan presteras och hygienpasset beviljas till den person som utförde testet. Testerna ordnas av hygienpasstestare som har Livsmedelsverkets godkännande, och de fastställer testdeltagarens identitet då testdeltagaren lämnar in testblanketten till testaren efter testet. I samband med kontrollen av identiteten säkerställer testaren att namnet och födelsedatumet på testblanketten och på identitetsbeviset är identiska. Det är också testarens skyldighet att kontrollera att personens ansikte motsvarar fotografiet på identitetsbeviset. Med tanke på livsmedelssäkerheten är det viktigt att det säkerställs med tillräcklig noggrannhet att hygienpasset endast beviljas till en person som utfört testet med godkänt resultat. Testaren beviljar hygienpasset med de uppgifter om namn och födelsedatum som den testade personen har skrivit på testblanketten. 

Vilka identitetshandlingar godkänns?

Identitetshandlingar som godkänns är följande giltiga dokument i original, som är försedda med fotografi:

 • Finländskt identitetskort
 • Finländskt pass
 • Finländskt körkort och mopedkörkort
 • Finländskt Fpa-kort (Obs! Med fotografi)
 • Utländskt identitetskort
 • Utländskt pass
 • Främlingspass (godkänns endast om det i främlingspasset inte har antecknats att det inte finns tillförlitliga bevis på dokumentinnehavarens identitet).
 • Resedokument för flykting (godkänns endast om det i flyktingens resedokument inte har antecknats att det inte finns tillförlitliga bevis på dokumentinnehavarens identitet)
 • Ett dokument som har utfärdats av en myndighet (polisen, gränsbevakningsväsendet) som innehåller en kopia av passet, myndighetens stämpel och som anger att passet tillsvidare innehas av myndigheten. Man kan använda detta dokument tillfälligt för att intyga sin identitet.
 • Uppehållstillstånd och uppehållskort som migrationsverket har beviljat för flyktingar, asylsökande eller andra immigranter. 

Vilka dokument duger inte för att fastställa identiteten?

Som identitetshandling duger inte:

 • utländskt körkort och mopedkörkort
 • fpa-kort utan foto
 • studentkort (inte ens om det är försett med fotografi)
 • bussbiljett (inte ens om det är försett med fotografi)
 • bibliotekskort (inte ens om det är försett med fotografi)
 • Eller dylikt.

 

Undantag

1. Personer, som inte har ett identitetsbevis och utför hygienpasstest som en del av annan utbildning i grundskolor, gymnasier eller yrkesläroinrättningar och vars identitet verifierats på läroinrättningens vägnar i samband med att de intagits som elever. I sådana fall:

 • måste identifieringen göras av en sådan lärare eller annan arbetstagaren vid läroinrättningen som säkert känner eleven.
 • studentens identiteten måste alltid kontrolleras när testdeltagare returnerar testblanketten till testaren, och namn och födelsedatum måste kontrolleras från läroanstalts register (t. ex. Wilma register)
 • ska man bifoga till testhandlingarna som arkiveras en klar skriftlig redogörelse för vem som kontrollerade den testade personens identitet när testblanketten returnerades samt även för hur identifieringen gjordes.
 • Många till exempel på högstadiet har till exempel redan ett pass eller ett mopedkort och om ett sådant finns ska det alltid användas till att identifiera personen i fråga. Inte ens på läroanstalter kan således det nämnda undantagsförfarandet alltid tillämpas automatiskt på alla personer som kommer till ett test.

 

2. Mottagningscentralernas invånarna: Personen som deltagar i hygienpasstest måste alltid ha en av de handlingar som godkänns av Livsmedelsverket för att bevisa identiteten. Det gäller också för invånarna i mottagningscentraler. Om de har inte sådan handlingar och mottagningscentralen har get s.k. boendekort, kan testdeltagare verifera sin identitet  med det. I sådana fall:

 • Fastställande av identiteten vid hygienpasstest kan inte automatisk veriferas av alla mottagningscentralens invånarna från, till exempel boendekort. Faställande av identiteten måste alltid främst kontolleras från Livsmedelsverkets godkännande identitetshandlingen.
 • Identitet kan inte kontolleras/veriferas från mottagningscentralens register.
 • Om situationen är att testdeltagare har inte Livsmedelsverkets godkännande identitetshandlingen, accepterar man för närvarande som ett undantad till den invånarna i mottagningcentaler ett giltigt boendekort med fotografi.
Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020