Hygienpasstest

Ett normalt hygienpasstest görs skriftligt på finska, svenska eller engelska.

Hygienpasstestarna har möjlighet att ordna tester också för så kallad särskilda situationer, som kan ordnas exempelvis även på andra språk än finska, svenska eller engelska. Tester i särskilda situationer har utförts på till exempel kinesiska och ryska. Tester har också utförts i punktskrift och på teckenspråk.

Övervakning av tester

Hygienpasstester utförs alltid självständigt under hygienpasstestarens övervakning.

Testlokal

Hygienpasstestaren är skyldig att säkerställa en sådan lokal och sådana testarrangemang att varje person som utför testet har möjlighet att svara ostört och självständigt.

Hur lång tid tar testet

För ett normalt hygienpasstest är svarstiden 45 minuter. Då det gäller tester i särskilda situationer är svarstiden obegränsad. Man får avlägsna sig från testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet började.

Testblankett

Alla svarsnoteringar ska antecknas på Livsmedelsverkets testblankett. De som testas ska själva skriva namn och födelsedatum tydligt på testblanketten. Testaren beviljar hygienpasset utgående från dessa uppgifter.

Testpåståenden

Ett hygienpasstest består av 40 rätt/fel påståenden. Påståendena berör olika delområden inom livsmedelshygienen. Påståendena är uppbyggda så, att testet kräver att man omsorgsfullt ska läsa igenom varje påstående och fundera på svaret ur livsmedelshygienisk synvinkel angående verksamheten i livsmedelslokaler.

Det finns inte rätt svar på varje påstående i lagstiftningen eller i någon viss bestämmelse, utan svaren kan även vara baserade på exempelvis god hygienisk praxis. Vad gäller en del av påståendena finns det ingen absolut sanning, men ur livsmedelshygienisk synvinkel sett är det ena svaret ett klart bättre alternativ än det andra. Det är kompetens och förståelse av detta slag som efterlyses i testet, och behövs även i det praktiska arbetet.

Utförande av testet

  • Testdeltagaren sätter ett kryss i rutan, antingen för "rätt" eller "fel", beroende på om deltagaren är av samma åsikt som påståendet eller inte.
  • Svaren skrivs på Livsmedelsverkets testblankett med en kulspetspenna med bläck av annan färg än svart eller med något motsvarande skrivdon som garanterar att resultaten inte kan ändras efteråt och att originalblanketten kan arkiveras enligt bestämmelserna.
  • För att få godkänt i hygienpasstestet ska man få minst 34/40 poäng. För korrekt svar ges ett poäng och det ges inga minuspoäng för felaktiga svar, därför får man godkänt i testet även om man har sex felaktiga svar. Svarsrutor som lämnas tomma eller noteras otydligt (så att hygienpasstestaren inte kan se vilket alternativ som svararen avser) tolkas som felaktig svar.

Inlämnande av testblanketten och kontroll av identiteten

När testtiden har löpt ut samlar hygienpasstestaren in testblanketterna och kontrollerar samtidigt testdeltagarnas identiteter. Testdeltagarna ska ha med sig en officiell identitetshandling som är ursprunglig, fotografiförsedda och giltig  till testtillfället.Testaren beviljar hygienpassen med de uppgifter om namn och födelsedatum som den testade personen har skrivit på testblanketten och som testaren har fastställt vid mottagningen av testblanketten. På identitetsbevis kan inte vara ett annat namn eller födelsedatum än som har antecknat på testblanketten. Man får inte ändra namnet och födelsedatumet på efterhand.

Hygienpasstestaren granskar och arkiverar testblanketterna.

Testresultat och arkivering av testblanketter

Hygienpassetestaren kontrollerar och arkiverar testblanketter. Testaren ska rapportera resultatet av testet senast en månad efter testet. Testaren arkiverar de godkända testblanketterna i fem år och de avvisade testblanketterna i tre månader från testdatumet. I händelse av en ombeställning för ett hygienpass ska testaren arkivera alla handlingar på basis av har beviljat ett nytt hygienpas fem år från beviljandedatumet.

Om du vill diskutera om eget testresultat med din hygienpasstestare, kontakta testaren så snart som möjligt efter att du fått kännedom om testresultatet.

Modelltest

I den nedre kanten på sidan finns ett modelltest i PDF-format som kan skrivas ut på finska, svenska och engelska. Modelltestet kan också prövas i elektroniskt format. Modelltestet kan inte användas i ett egentligt hygienpasstest och man får inte hygienpass utgående från modelltestet. Ett egentligt hygienpasstest ordnas alltid av en hygienpasstestare och testet presteras skriftligen på Livsmedelsverkets testblankett på papper. Det egentliga hygienpasstestet kan inte presteras elektroniskt, online eller på distans.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021