Hygienpasstest

Alla hygienpasstest utförs i ett testrum som övervakas av en hygienpasstestare. Hygienpasstestet kan inte utföras elektroniskt eller på distans.

Alla hygienpasstest görs skriftligt och alla noteringar ska antecknas på Livsmedelsverkets testblankett på finska, svenska eller engelska.

Alla hygienpasstestarna har möjlighet att ordna normala hygienpasstester och också  så kallad tester i särskilda situationerI enskilda fall kan hygienpasstestaren anordna hygienpasstest på något annat sätt (ett test i särskild situation) än ett normalt hygienpasstest. Tester i särskilda situationer kan ordnas exempelvis med hjälp av ordbok, i punktskrift, på teckenspråk eller så att testaren högläser testpåståendena eller översätter testpåståendena till andra språk än finska, svenska eller engelska.

 

Övervakning av tester

Hygienpasstester utförs alltid självständigt under hygienpasstestarens övervakning.

Testlokal

Hygienpasstestaren är skyldig att säkerställa en sådan lokal och sådana testarrangemang att varje person som utför testet har möjlighet att svara ostört och självständigt.

Hur lång tid tar testet

För ett normalt hygienpasstest är svarstiden 45 minuter. Då det gäller tester i särskilda situationer är svarstiden obegränsad. Man får avlägsna sig från testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet började.

Testblankett

Alla bakgrund- och svarsnoteringar ska antecknas på Livsmedelsverkets testblankett i pappersformat. De som testas ska själva skriva namn och födelsedatum och svrasnoteringar tydligt på testblanketten. Testaren beviljar hygienpasset utgående från dessa uppgifter.

Testpåståenden

Ett hygienpasstest består av 40 rätt/fel påståenden. Påståendena berör olika delområden inom livsmedelshygienen. Påståendena är uppbyggda så, att testet kräver att man omsorgsfullt ska läsa igenom varje påstående och fundera på svaret ur livsmedelshygienisk synvinkel angående verksamheten i livsmedelslokaler.

Det finns inte rätt svar på varje påstående i lagstiftningen eller i någon viss bestämmelse, utan svaren kan även vara baserade på exempelvis god hygienisk praxis. Vad gäller en del av påståendena finns det ingen absolut sanning, men ur livsmedelshygienisk synvinkel sett är det ena svaret ett klart bättre alternativ än det andra. Det är kompetens och förståelse av detta slag som efterlyses i testet, och behövs även i det praktiska arbetet.

Utförande av testet

  • Testdeltagaren sätter ett kryss i rutan, antingen för "rätt" eller "fel", beroende på om deltagaren är av samma åsikt som påståendet eller inte.
  • Svaren skrivs på Livsmedelsverkets testblankett med en kulspetspenna med bläck av annan färg än svart eller med något motsvarande skrivdon som garanterar att resultaten inte kan ändras efteråt och att originalblanketten kan arkiveras enligt bestämmelserna.
  • För att få godkänt i hygienpasstestet ska man få minst 34/40 poäng. För korrekt svar ges ett poäng och det ges inga minuspoäng för felaktiga svar, därför får man godkänt i testet även om man har sex felaktiga svar. Svarsrutor som lämnas tomma eller noteras otydligt (så att hygienpasstestaren inte kan se vilket alternativ som svararen avser) tolkas som felaktig svar.

Inlämnande av testblanketten och kontroll av identiteten

När testtiden har löpt ut samlar hygienpasstestaren in testblanketterna och kontrollerar samtidigt testdeltagarnas identiteter. Testdeltagarna ska ha med sig en officiell identitetshandling som är ursprunglig, fotografiförsedda och giltig  till testtillfället.Testaren beviljar hygienpassen med de uppgifter om namn och födelsedatum som den testade personen har skrivit på testblanketten och som testaren har fastställt vid mottagningen av testblanketten. På identitetsbevis kan inte vara ett annat namn eller födelsedatum än som har antecknat på testblanketten. Man får inte ändra namnet och födelsedatumet på efterhand.

Hygienpasstestaren granskar och arkiverar testblanketterna.

Testresultat och arkivering av testblanketter

Hygienpassetestaren kontrollerar och arkiverar testblanketter. Testaren ska rapportera resultatet av testet till testdeltagarna senast en månad efter testet. Testaren arkiverar de godkända testblanketterna i fem år och de avvisade testblanketterna i tre månader från testdatumet. I händelse av en ombeställning för ett hygienpass ska testaren arkivera alla handlingar på basis av har beviljat ett nytt hygienpas fem år från beviljandedatumet.

Om du vill diskutera om eget testresultat med din hygienpasstestare, kontakta testaren så snart som möjligt efter att du fått kännedom om testresultatet. Ta reda på det alltid först med hygienpasstestaren. Om du har fått ett underkänt testresultat och efter att du har diskuterad med din hygienpasstestare du vill fortsätta be en rättelse om saken från Livsmedelsverket, gör omprövningsbegäran till Livsmedelsverket (pdf). Följ anvisningar i omprövningsbegäran eller vid behov kontakta Livsmedelsverket hygieniapassi@ruokavirasto.fi. Efter du har fått reda på testresultatet och har fått möjlighet att se din kontrollerade testblankett har du 30 dagar på sig att begära rättelse från Livsmedelsverket. Din egen hygienpasstestare levererar din originella underkända testblanketten för omprövningsbegäran till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket behandlar omprövningsbegäran 30 dagar efter det att omprövningsbegäran har mottagits av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kommer att fatta beslut i ärendet och samtidigt ge en besväranvisning.

Observera att omprövningsbegäran måste relatera till ett fel som gjorts av hygienpassetestaren som inträffade under kontrolleringen av testblanketten eller ett fel som finns i testpåstående. Testresultatet kommer inte att korrigeras om det inte finns ett fel i kontrolleringen av testblanketten eller ett testpåstående. Därför är det inte giltigt att motivera kravet på korrigeringen att de totala poängen som erhållits ligger nära det godkända testresultatet eller att de poäng som erhålls inte motsvarar ditt rätt kompetensnivå. Livsmedelsverket bestämmer vad de rätta svaren på testpåståendena är. Hygienpasstestare kontrollerar testresultaten i enlighet med Livsmedelsverkets modellblankett.

Modelltest

I den nedre kanten på sidan finns ett modelltest i PDF-format som kan skrivas ut på finska, svenska och engelska. Modelltestet kan också prövas i elektroniskt format. Modelltestet kan inte användas i ett egentligt hygienpasstest och man får inte hygienpass utgående från modelltestet. Ett egentligt hygienpasstest ordnas alltid av en hygienpasstestare och testet presteras skriftligen på Livsmedelsverkets testblankett på papper. Det egentliga hygienpasstestet kan inte presteras elektroniskt, online eller på distans.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2022