Stöd för biodling för sammanslutningar

Stödet för biodling är en del av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 (nedan GJP-planen). Syftet med stödet för biodling är att stödja biodlare, biodlingsprodukternas kvalitet och marknaden. Stödet är avsett för projekt som utvecklar biodlingssektorn i Finland, där man genomför de mål och åtgärder som beskrivs i GJP-planen. GJP-planen omfattar sju olika åtgärder för vilka stöd kan beviljas:

 • Rådgivning, information och utbildning
 • Bekämpning av skadedjur och sjukdomar
 • Rationalisering vid flyttning av bisamhällen
 • Laboratorieanalyser inom biodlingssektorn
 • Bevarande av antalet bisamhällen och biförädling
 • Samarbete med forskningsprogram
 • Främjande av biodlingsprodukter

Stöd för biodling kan sökas av registrerade sammanslutningar som företräder biodlingssektorn i hela Finland, inklusive Åland. Livsmedelsverket öppnar projektansökningar för tvååriga projekt. Upplysningar om projektansökningarna ges separat.

EU-finansieringsandelen för stöd för biodling under den gemensamma jordbrukspolitikens finansieringsperiod 2023–2027 är 936 728 euro. Finska statens andel är lika stor.

Närmare information om villkoren för stödberättigande, urvalskriterierna och andra omständigheter som gäller ansökan om stöd och stödmottagarna finns i ansökningsguiden för stöd för biodling samt i andra dokument i sidofältet.

Syftet med stödet för biodling är att svara mot det särskilda målet 2 i GJP-planen: att öka marknadsorienteringen och gårdarnas konkurrenskraft, på såväl kort som lång sikt, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering.

Syftet med stödet är att

 • förbättra biodlingens lönsamhet och konkurrenskraft
 • säkerställa tillhandahållandet av pollineringstjänster
 • tillhandahålla information till konsumenterna
 • förbättra honungens kvalitet
 • utveckla biodlingsprodukternas mervärde
 • främja försäljningen av biodlingsprodukter
 • erbjuda tillräcklig utbildning och rådgivning i synnerhet för biodlare
 • främja nätverkandet
 • utveckla digitaliseringen
 • främja uppfödningen av drottningar och förädlingen
 • förbättra biodlarnas hälsa inklusive forskning och uppföljning samt öka
 • förankra den forskningsinformation som behövs inom biodlingssektorn.

Kontaktinformation:

Stöd för biodling för sammanslutningar

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Stöd för biodling för sammanslutningar

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2023