Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen betalas till biodlare för tryggande av verksamhetsförutsättningarna.

Stödet betalas i hela landet.

Vem kan få stöd?

Du kan ansöka om stöd, om

 • du har registrerad djurens hållningsplatser och djurhållningsverksamheten till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
 • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.)
 • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stödbelopp

I stöd betalas 25 €/bisamhälle.

Livsmedelsverket betalar i allmänhet ut stödet i oktober under ansökningsåret.

Här ser du den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd för biodling i Viputjänsten eller på pappersblankett 204. Ansökan är öppen i maj–juni årligen.

Stödet söks med personbeteckning eller FO-nummer.

Logga in till Viputjänsten

Blanketter

Stödövervakning

NTM-centralen kontrollerar årligen en viss andel av stödsökandena.

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i Norra Savolax eller Statens ämbetsverk på Åland för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Författningar och rättsakter

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (artikel 215)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001 med ändringar)
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022)
 • Lag om identifiering och registrering av djur (1069/2021)
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen (101/2024)
 • Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel (163/2023)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022)
 • Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen (xx/2024)
Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024