Säkerhetssamlingar av ursprungsväxter

Åtgärden Säkerhetssamlingar av ursprungsväxter främjar den genetiska mångfalden hos lantarter och gamla hotade kommersiella arter.

Genom åtgärden främjas en säker förvaring och upprätthållande av nationellt värdefulla jordbruks- och trädgårdsväxter och nordliga lantarter som vegetativt förökar sig med genresursväxter samt gamla hotade kommersiella arter som anpassat sig till Finlands nordliga klimatförhållanden genom in situ-odling.

Åtgärden är ett av miljöavtalen om miljöersättning. Ett 5-årigt avtal ingås om åtgärden. Avtalsåret inleds årligen 1.5.

Den som ingår avtalet ska göra upp en åtgärdsplan. Planen ska omfatta följande åtgärder:

  1. metoder för identifiering av samlingar som förvaras
  2. samlingar som förvaras och ersättningar som betalas för dem
  3. metoder för att främja informationsutbyte med aktörer godkända för samlingen
  4. kommunikation om nyttan med de växtgenetiska resurser som ska bevaras och om behovet av skydd för medborgarna.

Vem kan få stöd

Avtal kan sökas av den aktör som koordinerar det nationella programmet för växtgenetiska resurser och som koordinerar bevarandet och bedömer de samlingar som ska bevaras.

Ersättningsmottagaren kan ge en utomstående aktör möjlighet att upprätthålla en bostad och ersätta huvudmännen för kostnaderna för uppfödningen. Administratörer kan vara t.ex. privatpersoner, föreningar eller sammanslutningar. Ersättningstagaren kan inte ålägga underhållsskyldighet för sådana växter som får ersättning för underhåll av ursprungsväxter.

Stödbelopp

Ersättningen betalas årligen på basis av de faktiska kostnaderna för genomförandet. Stödbeloppet är dock högst 50 000 euro/år.

Livsmedelsverket betalar ersättningen i en rat under våren efter avtalsåret.

Stödvillkor

Finlands CAP-plan 2023–2027
Avtalsansökan blankett 475
Ansökan om utbetalning blankett 478

Övervakning av stödet

Livsmedelsverket övervakar ersättningstagaren vid behov, samt minst en gång per avtalsperiod.

Behöver du hjälp?

Livsmedelsverket ger mer information om avtalet och ansökan om ersättning.

Författningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om regler för stöd för de strategiska planer (strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) som utarbetas av medlemsstaterna med stöd av den gemensamma jordbrukspolitiken och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 (2115/2021)

Europaparlamentets och och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (2116/2021)

Lag om vissa ersättningar för utveckling av landsbygden (1333/2022)

Lag om verkställighet av vissa jordbruksstöd inom Europeiska unionen och på nationell nivå (1334/2022)

Statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd och vissa andra stöd som finansieras av Europeiska unionen (134/2023)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsbidrag, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2023 (133/2023)

Statsrådets förordning om miljöersättning (78/2023)

Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om ersättning för vissa åtgärder för bevarande av genetiska resurser inom jordbruket (9/2022, dnr 2695/00.00.01.02.00/2022)

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2023