Stödmottagarna ska vara aktiva jordbrukare

Jordbrukarstöd kan beviljas bara sökande som uppfyller villkoret för aktiv jordbrukare. Att villkoret uppfylls kontrolleras utifrån de uppgifter som du har gett i samband med ansökan om åkerstöd. Villkoret för aktiv jordbrukare ska vara uppfyllt under tiden för ansökan om åkerstöd. Villkoret gäller nästan alla stöd till jordbrukare.

 • bidrag för dikor och mjölkkor
 • bidrag för hongetter
 • bidrag för nötkreatur i yttre skärgården
 • bidrag för slaktkvigor
 • bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis
 • bidrag för tackor
 • bidrag för tjurar
 • ersättning för ekologisk produktion
 • grundläggande inkomststöd
 • inkomststöd för unga jordbrukare
 • kompensationsersättning
 • miljöersättning (miljöförbindelse)
 • omfördelningsinkomststöd
 • stöd för miljösystem

Stöd som inte omfattas av villkoret för aktiv jordbrukare

 • miljöavtal om uppfödning av lantraser
 • ersättning för djurens välbefinnande
 • miljöavtal
 • nationella stöd.

Stöd som inte omfattas av villkoret för aktiv jordbrukare

 • miljöavtal om uppfödning av lantraser
 • ersättning för djurens välbefinnande
 • miljöavtal
 • nationella stöd.

Vad menas med aktiv jordbrukare?

En aktiv jordbrukare är en stödsökande som bedriver jordbruksverksamhet årligen. Med jordbruksverksamhet avses att jordbruksprodukter produceras på jordbruksmark och att djur föds upp samt att jordbruksmarken hålls i ett skick som lämpar sig för bete eller odling.

Du är aktiv jordbrukare, om ett av följande alternativ stämmer in på dig:

 • Under det föregående ansökningsåret fick du högst 5 000 euro i direktstöd från EU.
 • Den huvudsakliga branschen på din gård hänför sig till bedrivande av jordbruk och du är en mervärdesskatteskyldig primärproducent.
 • Du bevisar med hjälp av andra dokument att du bedriver jordbruksverksamhet.

Så här uppfyller du villkoret för aktiv jordbrukare

Du är automatiskt aktiv jordbrukare, om du under det föregående ansökningsåret fick högst 5 000 euro (alltså 0–5 000 €) i EU:s direktstöd för jordbrukare. Du behöver inte bevisa uppfyllandet av villkoret på andra sätt.

När maximigränsen för år 2024 (5 000 euro) granskas beaktas beloppen av grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis, bidrag för specialväxter, stöd för miljösystem och djurbidrag (bidrag för tjurar, bidrag dikor och mjölkkor, bidrag för nötkreatur i yttre skärgården, bidrag för slaktkvigor, bidrag för tackor, bidrag för hongetter samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar) på gården under stödåret 2023.

Det stödbelopp som beaktas skall fastställas på följande sätt: Den godkänd arealen (ha) eller djurantal (st.) i stödsökandens stödansökan multipliceras med stödnivån (euro/ha eller euro/djur). Från detta belopp dras en nedskärning för finansiering av stödet till unga jordbrukare, en linjär minskning och en eventuell minskning p.g.a. finansiell disciplin. Det kommer inte att ske någon finansiell disciplin år 2023. Om det återstående beloppet inte överstiger 5 000 euro är stödsökanden en aktiv jordbrukare. Förvaltningen kontrollerar uppfyllandet av villkoret för aktiv jordbrukare när EU:s direktstöd för år 2023 har betalats ut i sin helhet.

I annat fall uppfyller du villkoret för aktiv jordbrukare, om

1) Stödsökandens huvudsakliga bransch som hänför sig till FO-numret är någon av de branscher som godkänns i fråga om aktiva jordbrukare OCH du är en momsskyldig primärproducent.

Anmäl i samband med ansökan om djurbidrag och ansökan om åkerstöd stödsökandens gällande FO-nummer och samt uppgift om momsskyldigheten som primärproducent. Uppgifterna om din huvudsakliga verksamhet överförs direkt från registret till din åkerstödansökan, baserat på den FO-nummer du har lämnat. Du kan kontrollera ditt FO-nummers huvudsakliga bransch och momsskyldighet genom att gå till Företags- och organisationsdatasystemets (FODS) företagssökning.

Läs om att registrera sig som momsskyldig och ändra bransch på FODS:s webbplats. Ändra vid behov den huvudsakliga bransch som ska meddelas till Skatteförvaltningen och registrera dig som momsskyldig primärproducent enligt FODS:s anvisningar eller i MinSkatt på om du är en enskild näringsidkare.

 • 01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
 • 01120 Odling av ris
 • 01131 Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)
 • 01132 Odling av grönsaker i växthus
 • 01133 Odling av potatis
 • 01134 Odling av sockerbetor
 • 01140 Odling av sockerrör
 • 01150 Odling av tobak
 • 01160 Odling av fiberväxter
 • 01191 Odling av prydnadsväxter
 • 01199 Odling av andra ettåriga växter
 • 01210 Odling av druvor
 • 01220 Odling av tropiska och subtropiska frukter
 • 01230 Odling av citrusfrukter
 • 01240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter
 • 01250 Odling av andra frukter, bär samt nötter
 • 01260 Odling av oljehaltiga frukter
 • 01270 Odling av växter för dryckesframställning
 • 01280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
 • 01290 Odling av andra fleråriga växter
 • 01300 Odling av plantskoleväxter
 • 01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
 • 01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
 • 01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur
 • 01440 Uppfödning av kameler och kameldjur
 • 01450 Uppfödning av får och getter
 • 01461 Grisproduktion
 • 01462 Uppfödning av svin som snart skall slaktas
 • 01471 Äggproduktion
 • 01472 Kycklingproduktion
 • 01479 Annan fjäderfäskötsel
 • 01491 Pälsnäring
 • 01492 Renskötsel
 • 01499 Annan djurskötsel
 • 01500 Blandat jordbruk
 • 01612 Att hålla odlingsmark odlingsbar

2) Du bevisar med hjälp av andra dokument att du bedriver jordbruksverksamhet

Du behöver bevisa med hjälp av dokument att du bedriver jordbruk, om

 • din huvudsakliga bransch inte är någon av de godkända branscherna
  ELLER
 • du inte är en momsskyldig primärproducent.

Skicka bevisen över bedrivande av jordbruksverksamhet i Viputjänsten som bilaga till ansökan om åkerstöd. Alternativt kan du lämna in bevisen skriftligen till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten under tiden för ansökan om åkerstöd.

Till exempel följande kan användas som bevis:

 • uppgifter ur den senaste skattedeklarationen för jordbruk: jordbrukets försäljningsinkomster och jordbruksutgifter
 • verifikat över inköp av jordbrukets produktionsinsatser eller över försäljning av jordbruksprodukter under det föregående kalenderåret.

Men om jag inte är aktiv jordbrukare?

Du kan inte få stöd, om det i samband med dem krävs att villkoret för aktiv jordbrukare är uppfyllt.

Exempel

Exempel 1

Leena och Lauri Mjölkare är gifta. De har 40 hektar jordbruksmark och 40 mjölkkor. FO-numret är registrerat på Leenas namn som enskild näringsidkare. Huvudbranschen är 01410 Uppfödning av mjölkkreatur, och hon är momsskyldigt som primärproducent.

Om stödansökanden är Leena uppfylls villkoret för aktiv jordbrukare baserat på huvudbranschen och momskyldig. Om stödansökanden är Lauri måste han bevisa att han bedriver jordbruksverksamhet med andra dokument.

Exempel 2

Åke Åkerbrukare är en enskild näringsidkare med en växtodlingsgård som omfattar 15 hektar åker. Åke bedriver dessutom verksamhet i byggbranschen. Åkes huvudsakliga bransch är 43910 Takarbeten. Åke är momsskyldig vad affärsverksamheten beträffar och också i egenskap av primärproducent.

Trots att Åkes huvudsakliga bransch inte hänför sig till jordbruk är Åke aktiv jordbrukare, eftersom han under det föregående året har fått högst 5 000 € i direktstöd.

Exempel 3

Disa Djurvän är veterinär och enskild näringsidkare. Hon har 150 hektar jordbruksmark och 40 får. Disas huvudsakliga bransch är 75000 Veterinärverksamhet. Disa är momsskyldig vad affärsverksamheten beträffar och också i egenskap av primärproducent.

Disas huvudsakliga bransch hänför sig inte till jordbruk, så villkoret för aktiv jordbrukare uppfylls inte utgående från FO-numret. Under det föregående året fick Disa över 5 000 € i direktstöd. Hon behöver bevisa med hjälp av andra dokument att hon bedriver jordbruksverksamhet. I samband med ansökan om åkerstöd bifogar hon verifikat över försäljning av lammkött. Utgående från bevisen konstateras det att Disa är aktiv jordbrukare.

Exempel 4

Ulla Utsädespotatis och Bengt Boskapsskötare är kusiner och har bildat en lantbrukssammanslutning. Vardera är också enskild näringsidkare: Ulla är företagare i transportbranschen och Bengt är kosmetolog. När det gäller ansökan om åkerstöd är lantbrukssammanslutningen stödsökande, så de anmäler lantbrukssammanslutningens FO-nummer och huvudsakliga bransch samt uppgift om lantbrukssammanslutningens momsskyldighet.

Lantbrukssammanslutningens huvudsakliga bransch är 01500 Blandat jordbruk. Lantbrukssammanslutningen är en momsskyldig primärproducent. Den är en aktiv jordbrukare.

Exempel 5

Dödsboet efter Sven Skogsägare har 60 hektar jordbruksmark. Hela jordbruksmarken ligger i träda, och skörd från arealen säljs inte. Dödsboets huvudsakliga bransch är 02100 Skogshushållning och skogsskötsel. Dödsboet är en momsskyldig primärproducent. Under det föregående året fick dödsboet över 5 000 € i direktstöd.

Eftersom dödsboets huvudsakliga bransch inte hänför sig jordbruk uppfylls inte villkoret för aktiv jordbrukare. Dödsboet behöver bevisa med hjälp av andra dokument att det bedriver jordbruksverksamhet. Dödsboet har dock inga försäljningsinkomster som härrör från jordbruk, och inte heller kan dödsboet lägga fram några verifikat över jordbruksutgifter. Stöd som beviljas aktiva jordbrukare kan inte betalas till dödsboet.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2024