Att ingripa i missbruk

Publiceringsdatum: 13. januari 2023

↵ Guide om djurstöd 2023
↵ Ansökninsguide om åkerstöd 2023

Med missbruk avses alla oavsiktliga och avsiktliga handlingar som leder till att stödpengar inte styrs till det föreskrivna ändamålet. Med bedrägeri avses i detta sammanhang en misstanke om att missbruket har orsakats genom avsiktlig verksamhet vars syfte är att uppnå ekonomisk vinning eller orsaka ekonomisk skada. När det gäller bedrägerier som hänför sig till offentligt stöd är det oftast frågan om subventionsbedrägeri. Också bedrägeriförsök är en straffbar gärning.

En stödsökande kan göra sig skyldig till subventionsbedrägeri om han eller hon

 • lämnar oriktiga uppgifter till den som beslutar om stödet
 • hemlighåller en uppgift som påverkar möjligheterna att få en subvention eller dess belopp eller villkoren för den
 • inte meddelar en sådan förändring i förhållandena som stödsökanden har förpliktats att anmäla,

och därigenom bereder eller försöker bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning.

När det gäller eventuella missbruk som upptäckts i samband med behandlingen av stödansökan eller vid övervakning gör myndigheten en bedömning av om det är nödvändigt att göra en begäran om utredning till förundersökningsmyndigheten. Förundersökningsmyndigheten utreder om ett brott har begåtts. Påföljderna för stödet och återkrav av stöd är inget hinder för att inleda straffprocess och fastställa straffrättsliga påföljder.

Exempel på möjliga situationer med missbruk:

 • stödsökanden förfalskar ett dokument (arrendeavtal, fullmakt, skiftesvisa anteckningar, markkartering, kvalitetstest för åkerjord)
 • stödsökanden ansöker om stöd för ett skifte som inte är stödsökandens besittning
 • stödsökanden uppger annat än jordbruksmark som åker
 • stödsökanden uppger en annan växt för ett skifte än den växt som de facto såtts där, så att han eller hon ska få högre stöd
 • stödsökanden genomför inte åtgärder som finns med i en förbindelse eller ett avtal som sökanden ingått (miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande)
 • stödsökanden gör oriktiga anmälningar till djurregistret för att få stöd
 • stödsökanden har inga djur alls i sin besittning, men anmäler djurantal till myndigheten för att få stöd (stöd som inte är registerbaserade)
 • stödsökanden lämnar med avsikt bristfälliga uppgifter i stödansökan för att få stöd
 • gården delas upp på ett konstlat sätt i syfte att få stöd och den uppenbara avsikten med arrangemanget är att kringgå stödvillkoren eller målen för stödsystemet.

Om du upptäcker verksamhet som strider mot stödvillkoren, kan du meddela om det till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller NTM-centralen.