Force majeure och exceptionella omständigheter efter stödansökan 2023

Publiceringsdatum: 13. januari 2023

↵ Guide om djurstöd 2023
↵ Ansökninsguide om åkerstöd 2023

Du kan behålla din rätt till stöd helt eller delvis om du inte har kunnat lämna in din ansökan eller annars fullgöra dina skyldigheter på grund av oöverstigligt hinder (force majeure) eller exceptionella omständigheter och du meddelar detta skriftligen till den behöriga myndigheten.

Enligt EU-rättsakterna kan bl.a. följande oförutsägbara händelser från fall till fall godkännas som force majeure och exceptionella omständigheter:

  • stödmottagaren avlider
  • stödmottagarenblir arbetsoförmögen under en längre tid
  • en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenhetens odlade areal i väsentlig grad
  • byggnader för uppfödning av djur på gården förstörs genom olyckshändelse
  • en epizooti eller växtsjukdom drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller en del av den eller på motsvarande sätt jordbrukarens grödor
  • hela eller en avsevärd del av gårdsbruksenheten exproprieras, om expropriationen inte kunde förutses när ansökan lämnades in.

Meddela den behöriga myndigheten om force majeure eller exceptionella omständigheter.  Gör en skriftlig fritt formulerad anmälan och lämna in bevisen inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att lämna dem.

Om det oöverstigliga hindrets (force majeure) eller de exceptionella omständigheternas existens har bevisats genom att lämna in till exempel ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande till den behöriga myndigheten, är de ovan nämnda dokumenten som innehåller information om en persons hälsotillstånd eller hälso- och sjukvårdstjänster och rehabiliteringstjänster sekretessbelagda. Den berörda informationen behandlas omsorgsfullt och används enbart för berättigade ändamål.  

Behöriga myndigheten avgör från fall till fall om det har varit frågan om force majeure eller en exceptionell omständighet. När du åberopar force majeure eller en exceptionell omständighet får du som interimistisk åtgärd en synpunkt på om det handlar om force majeure eller inte. Informationen som getts som interimistisk åtgärd är ännu inte ett överklagbart beslut, utan om du vill kan du begära omprövning av ärendet i samband med stödbeslutet.

Om du inte har kunnat iaktta villkorlighet på grund av force majeure eller en exceptionell omständighet, tillämpas inte administrativa påföljder. Meddela om saken med en fritt formulerad skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Obs! I fall av force majeure och exceptionella omständigheter är det av viktigt att du anmäler det skedda till den behöriga myndigheten inom utsatt tid.