Författningar och föreskrifter för djurstöd 2024

Publiceringsdatum: 20. december 2023

↵ Guide om djurstöd 2024

Ersättning för djurens välbefinnande 2024

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1172 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt tillämpningen och beräkningen av administrativa sanktioner för grundvillkor
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1173 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet i den gemensamma jordbrukspolitiken
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/126 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 med ytterligare krav för vissa interventionstyper som anges av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–2027 enligt den förordningen samt om andelen för norm 1 för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/128 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, kontroller, säkerheter och öppenhet
 • Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
 • Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur
 • Lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling 1333/2022
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jord-bruksstöd 1334/2002
 • Lag om identifiering och registrering av djur 1069/2021
 • Lag om djurvälfärd 693/2023
 • Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande 1381/2022
 • Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2024 x/2023
 • Statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1378/2022 med ändringar
 • Statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 1384/2022
 • Statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas 65/2023
 • Statsrådets förordning om verkställighet av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen 79/2023
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur 592/2010
 • Statsrådets förordning om skydd av får 587/2010 ändringar
 • Statsrådets förordning om skydd av getter 589/2010
 • Statsrådets förordning om skydd av svin 629/2012 ändringar
 • Statsrådets förordning om skydd av höns 673/2010 ändringar
 • Statsrådets förordning om skydd av kalkoner 677/2010
 • Statsrådets förordning om skydd av broilrar 375/2011
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur 67/2022
 • Livsmedelsverkets föreskrift om ersättning för djurens välbefinnande 2024 x/2023

Djurbidrag 2024

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1172 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt tillämpningen och beräkningen av administrativa sanktioner för grundvillkor
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1173 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet i den gemensamma jordbrukspolitiken
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/128 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, kontroller, säkerheter och öppenhet
 • Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
 • Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare 1332/2022
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jord-bruksstöd 1334/2022
 • Lag om identifiering och registrering av djur 1069/2021
 • Statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruk som betalas för 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om stödområden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 1378/2022
 • Statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 1384/2022
 • Statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas 65/2023
 • Statsrådets förordning om verkställighet av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen 79/2023
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024 x/2024
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur 67/2022
 • Livsmedelsverkets föreskrift om produktionskopplat inkomststöd som beviljas för djur 2024 x/2023

Nationella husdjursstöd 2024

Författning om stödregion AB och C

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 med ändringar
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jord-bruksstöd 1334/2022
 • Lag om identifiering och registrering av djur 1069/2021
 • Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet 213/2007 med ändringar
 • Statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 759/2008 med ändringar
 • Statsrådets förordning om stödområden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 1379/2022
 • Statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1378/2022 med ändringar
 • Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 163/2023
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024 x/2024
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2024 x/2024
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur 67/2022
 • Livsmedelsverkets föreskrift om vissa nationella produktionskopplade stöd för husdjursskötsel samt från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 2024 x/2023

Författning om stödregion AB

 • Kommissionens beslut om godkännande av den nationella ordningen för inkomststöd för södra Finland 2023–2027
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2024 x/2024

Författning om stödregion C

 • Kommissionens beslut (EU) 2021/2312 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland
 • Statsrådets förordning om nordligt stöd 2024 x/2024

Nationellt produktionsstöd för mjölk för 2024

 • Kommissionens beslut (EU) 2021/2312 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 med ändringar
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jord-bruksstöd 1334/2022
 • Statsrådets förordning om nordligt stöd 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 165/2023
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om stödområden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 1379/2022
 • Livsmedelsverkets föreskrift om produktionsstöd för mjölk 2024 x/2023
 • Livsmedelsverkets föreskrift om överföring av ansökan om jordbruksstöd samt om inlämnande av vissa basuppgifter som gäller gårdsbruksenheter 2024 x/2023

Avtal om uppfödning av lantraser 2024

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1172 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt tillämpningen och beräkningen av administrativa sanktioner för grundvillkor
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1173 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet i den gemensamma jordbrukspolitiken
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/126 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 med ytterligare krav för vissa interventionstyper som anges av medlemsstaterna i deras strategiska GJP-planer för perioden 2023–2027 enligt den förordningen samt om andelen för norm 1 för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/128 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, kontroller, säkerheter och öppenhet
 • Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
 • Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur
 • Lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling 1333/2022
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jord-bruksstöd 1334/2022
 • Lag om identifiering och registrering av djur 1069/2021
 • Lag om djurvälfärd 693/2023
 • Statsrådets förordning om miljöersättning 78/2023 med ändringar
 • Statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1378/2022 med ändringar
 • Statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 1384/2022
 • Statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas 65/2023
 • Statsrådets förordning om verkställighet av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen 79/2023
 • Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2024 x/2024
 • Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur 592/2010
 • Statsrådets förordning om skydd av får 587/2010 ändringar
 • Statsrådets förordning om skydd av getter 589/2010
 • Statsrådets förordning om skydd av höns 673/2010 ändringar
 • Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010)*
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur 67/2022
 • Livsmedelsverkets föreskrift om miljöavtal om uppfödning av lantraser 2024 x/2023
 • Livsmedelsverkets föreskrift om överföring av ansökan om jordbruksstöd samt om inlämnande av vissa basuppgifter som gäller gårdsbruksenheter 2024 x/2023

*tilläggt 9.1.2024

Nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2024

 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 med ändringar
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd 1334/2022
 • Lag om identifiering och registrering av djur 1069/2021
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen xx/2024
 • Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 163/2023
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur 67/2022
 • Livsmedelsverkets föreskrift för nationellt stöd för 2024 för biodling enligt antalet bisamhällen xx/2024