Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem 2023

Publiceringsdatum: 13. januari 2023

↵ Guide om djurstöd 2023
↵ Ansökninsguide om åkerstöd 2023

Merparten av de uppgifter som finns lagrade i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem är offentliga.  Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar och på avgifter som eventuellt tas ut för utlämnandet av dem.

Stöden som betalats ur Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling offentliggörs i webbtjänsten för uppgifter om EU-stöd. Uppgifterna kan granskas i webbtjänsten antingen kalender- eller räkenskapsårsvis. EU:s räkenskapsår är en period på ett år (16.10–15.10). Uppgifterna offentliggörs inte om summan av alla stöd som du fått via de ovan nämnda fonderna är högst 1250 euro. Stöd som i sin helhet finansieras nationellt offentliggörs inte, eftersom EU:s rättsakter som handlar om offentliggörandet av stöd bara gäller stöd från EU-fonder. Kommissionens mål är att öka transparensen för användningen av landsbygdsfonderna, och därför förutsätter kommissionen att också uppgifterna om stöd till privatpersoner offentliggörs.

Uppgifter som offentliggörs:

  • stödmottagarens namn
  • beskattningskommun
  • stöd som betalats ur garantifonden för jordbruket och landsbygdsfonden.

Utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnandet av registeruppgifter och/eller dokument i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem fattas av den berörda myndigheten (Livsmedelsverket, Luke, NTM-centralen och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet) i fråga om sin egen myndighetsuppgift.

Personuppgifter får överlåtas för vetenskaplig forskning, statistiska ändamål och för myndighetsbruk. Dessutom får Europeiska unionens och medlemsstaternas kontroll- och undersökningsorgan behandla stödmottagarnas person- och stöduppgifter.

På Livsmedelsverkets webbplats finns ytterligare information om Livsmedelsverkets register, begäran om utlämnande av uppgifter och avgifterna för uppgiftslämnandet www.livsmedelsverket.fi → Om oss → Öppen information.

Spärrmarkering

Livsmedelsverket får till sitt system information om spärrmarkering som du meddelat till befolkningsdataregistret. Mer info om spärrmarkering och ansökan om den får du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Registrerades (sökandes) rättigheter

Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har rätt att ta del av uppgifterna till exempel om den personuppgiftsansvarige, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt regelbundna överlämningar av uppgifter. Uppgifterna kan läsas på Livsmedelsverkets webbplats under Dataskydd. Vidare har du rätt att kontrollera dina egna uppgifter som är lagrade i informationssystemen. Du kan själv korrigera dina felaktiga uppgifter i e-tjänsten eller be att myndigheten korrigerar dem. Begäran om kontroll kan inte framföras per telefon. Gör en specificerad och undertecknad begäran om kontroll till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi).