Ansökningarna om investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare har börjat – investeringar i ladugårdar måste dock skjutas upp

21. april 2023

Ansökningarna om investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare har börjat. Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar att jordbrukare fördröjer kommande byggprojekt för nötkötts- och mjölkproduktion om träd måste fällas i skogen på produktionsbyggnadens tomt eller byggplats. Orsaken är EU:s förordning om avskogning som träder i kraft i maj–juni år 2023, vars inverkan på nya investeringar i ladugårdar är oklar. Jord- och skogsbruksministeriet utreder oklarheterna och kommer att återkomma till frågan senast i maj när följande stödperiod för investeringsstöd börjar.

Förordningen hindrar inte sådana byggnadsprojekt för nötkötts- och mjölkproduktion som inte byggs på skogsmark eller som nybyggnadsprojekt. Förordningen om avskogning påverkar inte andra objekt för investeringsstöd inom jordbruket.

Ansökan kan göras i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Ansökan kan endast göras elektroniskt. E-tjänsten Hyrrä har förnyats till användargränssnittet för den nya EU-finansieringsperioden. Den förnyade e-tjänsten ger mer vägledning i ansökningsprocessen än tidigare. De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd och om beviljade stöd.

Stödvillkoren och stödobjekten är i huvudsak oförändrade

Från och med i år kommer investeringsstöden för jordbruket i allt högre grad att finansiera gårdarnas satsningar på förnybar energi, åtgärder som främjar miljöns tillstånd och en hållbar produktion samt djurens välbefinnande och produktionens biosäkerhet. I synnerhet investeringarna i energiproduktion och energibesparing har ökat: i fjol steg antalet investeringar i energi på gårdarna till ett nytt rekord.

Villkoren för investeringsstöd för jordbruket och de objekt som stöds förblir i huvudsak desamma som under den föregående EU-finansieringsperioden. När det gäller produktionsbyggnader gäller de viktigaste förändringarna nya lösdriftsstall för mjölkboskap och suggstall. Investeringsstöd för ett nytt lösdriftsstall för mjölkboskap kan endast beviljas om djuren har tillgång till en rasthage eller bete. Nya suggstall eller utvidgningar av dem stöds endast om man bedriver frigrisning i svinstallet. En grundlig renovering av ett suggstall förutsätter dock inte frigrisning.

Investeringar får i fortsättningen inledas på egen risk när ansökan anhängiggjorts. Tidigare fick genomförandet av investeringen inledas först efter ett positivt beslut.

För lån som är kopplat till startstödet kan beviljas statsborgen

Startstödet till unga jordbrukare underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar nya jordbrukare att börja inom branschen. Startstöd kan beviljas för jordbrukare under 41 år som inleder jordbruk. Villkoren för startstödet ändras inte nämnvärt. Som en ändring jämfört med den tidigare EU-finansieringsperioden kan ett lån som är kopplat till startstödet nu beviljas statsborgen. Utbetalning av startstöd ska även i fortsättningen sökas med en separat ansökan om utbetalning.

Mer information till den som ansöker om stöd:

Regionala NTM-centraler, kontaktuppgifter: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/kontaktuppgifter/leta-fram-partner/

www.livsmedelsverket.fi/jordbruksinvesteringar

www.livsmedelsverket.fi/startstod

Mer information om hur EU:s förordning om avskogning påverkar investeringar i ladugårdar: https://mmm.fi/sv/-/oklart-hur-eu-s-forordning-om-avskogningsfria-produkter-inverkar-pa-not-och-mjolkboskapsgardars-nyinvesteringar

Ytterligare information till medierna:

Specialsakkunnig Aulis Kuusela
tfn 0400 933647
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi