Granskningen av avtalen om skötsel av jordbruksnatur och landskap framskrider

14. mars 2024

I fjol ansökte man om 1 696 skötselavtal för jordbruksnatur och landskap för sammanlagt 31 757 hektar. Med hjälp av avtalen bevaras eller främjas områdets mer värdefulla natur- eller landskapsvärden än normalt.

Ett område som omfattas av avtalet sköts och iståndsätts enligt en skötselplan till exempel genom bete eller slåtter. Skötseln ska främja iståndsättningen, bevarandet eller främjandet av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. Den ersättning som betalas enligt avtalet grundar sig på kostnaderna för skötseln av området. Ersättning kan inte fås för ett område som inte kräver avtalsenlig skötsel eller vars skötsel inte medför kostnader.

Från och med 2023 görs en terrängsyn i enlighet med bestämmelserna på alla avtalsobjekt inom två år efter att avtalet har sökts. NTM-centralen kontrollerar att avtalsområdet är stödberättigat och jämför den skötsel som beskrivs i skötselplanen med avtalsobjektet. NTM-centralen kan förstora eller minska avtalsområdet på basis av granskningen.

NTM-centralerna övervakar också att avtalsvillkoren följs. Övervakningen kan medföra påföljder om ersättning har sökts för ett område som inte uppfyller avtalsvillkoren.

 - Terrängsyner förbättrar stödsökandens rättsskydd. Om ett område som inte lämpar sig för avtal upptäcks först i en eventuell tillsyn, till exempel först i slutet av avtalsperioden, bör ersättningen återkrävas för hela avtalsperioden, berättar enhetschef Hannele Sankari vid Livsmedelsverket.

Med hjälp av terrängsyner säkerställs att man vid en eventuell övervakning inte upptäcker stora områden som inte berättigar till stöd och som skulle medföra betydande återkrav av ersättning för stödmottagaren.

Av de avtalsområden som valts ut för tillsyn har 15 905 hektar godkänts

NTM-centralerna har valt att granska 19 210 hektar av de områden som ansökts om avtal 2023. Av dessa områden har 15 905 hektar godkänts i avtalen före 6.3.2024, när hälften av alla ansökta avtal har granskats.

Vid terrängsyner har NTM-centralerna uteslutit ekonomiskogar, icke-iståndsatta vassruggar, berg, stenar och områden som inte gynnas av bete. Dessa områden uppfyller inte villkoren i avtalet. Dessutom har områden som inte har iståndsatts lämnats utanför avtalen, men som det är möjligt att få med i avtalet i ett senare skede efter att iståndsättning har utförts.

Man har uteslutit områden vars markanvändningsslag är naturbete och naturäng i minst utsträckning. Fram till 6.3.2024 har 8 047 hektar områden med naturbete och naturäng granskats, varav 7 105 hektar har godkänts i avtalen.

Fram till 6.3.2024 har områden vars markanvändningsslag är skogsmark uteslutits ur avtalen i störst utsträckning. I fjol ansökte man om 7 773 hektar skogsmark för avtal. På basis av granskningarna har 6 075 hektar godkänts. Områden som inte har godkänts för avtal är områden som huvudsakligen består av ekonomiskog eller skog vars bottenskikt består av t.ex. mossa eller lav, och trädbeståndet är lika gammalt, tätt och av samma art.

Till avtalen om skötsel av jordbruksnatur och landskap hör områden som är nationellt eller på landskapsnivå värdefulla vårdbiotoper. I dessa områden är ersättningen större än i andra områden. NTM-centralerna har granskat 8 492 hektar värdefulla arealer, varav 7 355 hektar har godkänts i avtalen.

Behandlingen av skötselavtalen fortsätter vid NTM-centralerna

Av värdefulla arealer dvs objekt som hör till den högre stödnivån (610€/hektar) har NTM-centralerna granskat 8 492 hektar varav 7355 hektar är godkända till avtal.

För arealen som hör till den lägre stödnivån (460 €/hektar) har 10 686 hektar granskats varav 8 550 hektar är godkända till avtal.

Utöver terrängsynerna påverkas de arealer som godkänts genom avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap av behandlingen av avtalen vid NTM-centralerna. Godkända områden kan ändras i behandlingen till exempel om det sker ändringar i avtalens värdeklasser eller om besittningen av området ändras. De slutliga avtalsområdena är kända först när terrängsynerna har utförts på alla avtalsobjekt som ansökts 2023.

Situationen för avtalen om skötsel av jordbruksnatur och landskap 6.3.2024 (xlx)

Ytterligare information till den som ansöker om stöd:
NTM-centralerna
Avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap (livsmedelsverket.fi)
Nyhetsbrevet för jordbrukare 1.3.2024: Tips för miljöavtalet
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 20.9.2023:
Genomförandet av miljöavtal som främjar jordbruksnaturen förenhetligas