Interventionslagring av spannmål

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. 

Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Interventionslagring av spannmål

Interventionslagring av spannmål gör det möjligt för innehavaren av ett spannmålsparti att sälja sin spannmål som producerats i EU-området. För spannmålen betalas ett EU-interventionspris som har slagits fast på administrativ väg. 

Till interventionslagren i Finland köps upp vete. Spannmålen säljs senare på den inre marknaden eller på export genom ett förfarande med anbudstävlan. Interventionslagring av spannmål är ett led i EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Försäljning av spannmål för intervention

Du kan bjuda ut vete till intervention under perioden för interventionsköp årligen från den 1 november till den 31 maj. Korn kan bjudas ut bara genom ett separat beslut av Europeiska kommissionen. Vete köps upp för intervention till referenspriset 101,31 €/ton, inom hela EU sammanlagt 3 milj. ton, varefter man övergår till anbudsförfarande.

Innan anbudsblanketten skickas in ska du registrera dig:

Blankett för ansökan om registrering

För att ge anbud krävs alltid att säkerhet ställs (20€/ton). 

Minsta kvalitetskrav för interventionsspannmål och kvalitetsprissättning

Minsta kvalitetskrav

Köp av spannmål från interventionslager

Lagren för interventionsspannmål är tomma för tillfället. 

Kontaktinformation

interventionslagring och privat lagring, producent- och branschorganisationer

Producent- och branschorganisationer, interventionslagring och privat lagring

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023