Nästa år stöps jordbruksstöden om – vad förändras?

En jordbrukspolitisk reform pågår som bäst. År 2023 kan du första gången ansöka om stöd av ny modell.

Stöden som stöps om grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik GJP. En annan benämning på GJP är CAP (common agricultural policy).

Stöden och villkoren för dem beskrivs i CAP-planen, som jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat i samarbete med olika intressentgrupper. Stöden grundar sig på EU-rättsakter och nationella författningar som bereds som bäst.

Läs mera

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2022