Vad ändras inom åkerstöden?

Reformerna av åkerstöden kommer att förändra såväl jordbrukarnas som förvaltningens arbete mer än någonsin tidigare under vårt medlemskap i Europeiska unionen.

Ansökan om åkerstöd görs helt elektroniskt från och med 2023. Pappersblanketterna används inte längre. Utöver den redan bekanta Viputjänsten kan du använda en mobilapplikation, Vipumobilen.

Helt nytt är uppföljningen per satellit av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Om uppgifterna för något åkerskifte i ansökan inte motsvarar satellitbilden informerar förvaltningen dig om det till Vipumobilen. Du kan korrigera din ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet eller korrigera informationen från satellituppföljningen genom att skicka en bild av skiftet i fråga med sin smarttelefon.

Utbytet av information mellanjordbrukaren och förvaltningen är i fortsättningen speciellt viktigt. Med hjälp av vipurådgivarens kontroller får du mer precis hjälp med att fylla i ansökan än tidigare. Med hjälp av Vipumobilen kan du följa med hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera de åtgärder som ska vidtas. Satellituppföljningen minskar antalet tillsynsbesök som görs på ort och ställe på gårdarna. Systemets flexibilitet ökar då uppgifterna du gett vid ansökan om åkerstöd inte är slutgiltiga. Fram till hösten kan du utan konsekvenser vid behov ändra eller korrigera dina uppgifter i Viputjänsten.

Många åkerstöd förblir nästan oförändrade, men många villkor eller åtgärder förnyas också. Tidsfristen för att iaktta villkoren varierar för åtgärder som genomförs under vegetationsperioden till åtgärder för vilka betalningsgrunderna uppfylls först efter kalenderåret (1.1–31.12) eller det avvikande förbindelseåret (1.5–30.4). Dessa tidsfrister påverkar även tidtabellen för utbetalningar av jordbrukarstöden.

Mer information i Ansökningsguide om åkerstöd 2023.

Min nätuppkoppling är så dålig att jag inte kan göra ansökan på nätet. Var kan jag skicka in ansökan?

Du kan göra ansökan om åkerstöd endast i Viputjänsten.

Du kan fråga om möjligheten att göra ansökan hos kommunens jordbruksbyrå. Det är också möjligt att göra ansökan på biblioteket med en kunddator.

Kan jag befullmäktiga någon att uträtta ärenden för min räkning när jag inte klarar av e-tjänsterna?

Ja det kan du. Du kan göra fullmakten Viputjänsten. Vid behov kan du befullmäktiga med pappersblanketten 457.

Jag varken äger eller kan använda dator eller smarttelefon. Hur ansöker jag om stöd i fortsättningen?

Vi uppmanar alla att ta ibruk Viputjänsten och Vipumobilen. Tjänsterna berättar steg för steg hur ansökan ska göras, vilket betyder att det är lätt att använda dem.

Vid behov kan du befullmäktiga någon att sköta ärenden för din räkning.

Varför avslutas ansökan med pappersblankett?

Ansökan om åkerstöd grundar sig på skiftesuppgifter som behandlas i Viputjänsten med en karta i digital form. Med hjälp av Vipurådgivarens kontroller kan du försäkra dig om att de uppgifter du uppgett är korrekta.

Med hjälp av webbtjänstens kontroller kan du även försäkra dig om att villkoren uppfylls för de stöd du ansökt om och eventuella motstridigheter i uppgifterna kommer fram. Så undviker du förlust av stöd.

I fortsättningen är det är viktigt att jordbrukaren och förvaltningen utbyter aktuell information. Det skulle inte vara möjligt med pappersblanketten.

Kan jag befullmäktiga en rådgivare på pappersblankett när jag inte har nätbankkoder?

Vid behov kan du befullmäktiga med pappersblankett 457.

Jag har hemligt telefonnummer som jag inte vill spara i Viputjänsten. Går jag miste om något?

Telefonnumret du sparat i Viputjänsten används enbart av jordbruksförvaltningen. Numret används för att skicka textmeddelanden. Om du inte har uppgett ditt telefonnummer får du inte textmeddelanden som påminner om tidsfrister för ansökningar eller begäran om utredning för din gård.

Om vad kan jag få en begäran om utredning?

Du kan få en begäran om utredning exempelvis om

  • växtbeståndet du anmält motsvarar inte satellituppföljningens tolkning
  • kraven för slåtter av trädesåkrar eller betesmark inte uppfylls
  • satellituppföljningen inte kan identifiera någon jordbruksverksamhet på skiftet.

Vad händer om jag inte alls besvarar en begäran om utredning som skickats till mig?

När du får en begäran om utredning ska du kontrollera att uppgifterna i ansökan är korrekta. Ändra vid behov felaktiga uppgifter. Om begäran om utredning gäller en ogjord åtgärd ska du vidta åtgärden.

Om begäran om utredningen är ogrundad ska du ta en bild av skiftet med Vipumobilen som bevis.

Om du inte svarar på begäran om utredning för du inte heller stöd för det skiftet begäran gäller. Att inte svara på begäran kan också innebära andra följder.

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2023