Stödvillkor: Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2023

Den myndighet som handlägger lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp är NTM-centralen i Lappland. Lämna ansökan om och andra stödhandlingar in senast 31.7.2023 till den NTM-centralen i Lappland (Rovaniemi). Du kan göra en försenad ansökan i sju dagar efter att stödansökningen har avslutats. Stödet minskas om stödansökan lämnas in efter utsatt tid och stöd betalas inte om ansökan försenas med mer än sju kalenderdagar.

NTM-centralen i Lappland
PB 8060
96101 Rovaniemi
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Ansökningsgrunder

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp beviljas en sökande som är verksam inom branschen för handel med och förädling av bär eller svamp, utgående från den mängd skogsbär och skogssvampar som finns lagrade den 30 juni 2023. Stöd kan beviljas för skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats i stödregion C i Finland före år 2023.

Stödberättigande lagringssätt för bär är djupfrysning, torkning eller förvaring som mos, juice eller juicekoncentrat. Stödberättigande lagringssätt för skogssvampar är förvaring som djupfrysta, torkade eller insaltade. Stödberättigande produkter är inte till exempel färdiga marmelader, sylter, safter eller svampkonserver på burk, eftersom stöd inte betalas för lagring av färdiga produkter.

De områden som hör till stödregion C finns uppräknade i statsrådets förordning (1379/2022). Förord-ningen kan läsas på webben på adress: finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2022/20221379.pdf

Stödets belopp

Stöd betalas högst följande belopp per kilogram färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, övriga skogsbär (t.ex. odon, lingon, blåbär, tranbär och kråkbär) 10 cent/kg och skogssvamp 42 cent/kg. Lagringsstöd betalas inte om stödbeloppet per stöd-tagare understiger 100 euro.

Stödvillkor

För att få stöd måste du uppfylla följande förutsättningar:

  1. Du är verksam inom branschen för handel med och förädling av bär eller svamp skall vara införd i registret över mervärdesskatteskyldiga.
  2. Produkterna har plockats inom området för nordligt stöd (= stödregion C) före år 2022 och deras ursprung kan bevisas. Klarläggandet av produktens ursprung ska utredas innan ansökan lämnas in. Som utredningar godkänns bl.a. förteckningar över plockare, uppsamlingslistor, köpehandlingar och förmedlarens utlåtanden.
  3. Du äger de mängder produkter som du har uppgivit.
  4. Du lagrade produkterna inom området för nordligt stöd (= stödområde C).
  5. Du har fört lagerbokföring över de produkter som finns i lagret eller ändringar i lagermängderna framgår av en separat utredning som baserar sig på kvitton.
  6. Dina lagerutrymmen uppfyller följande tekniska krav:
    • Minimistorleken på kyl- och fryslagret är 10 m² eller 20 m³ (inre mått). Kyl- och fryslagret skall dessutom vara utrustat med tillräckligt effektiva kylningsanordningar med avseende på lagerutrymmet och produkten och med ett temperaturuppföljningssystem.
    • Minimistorleken på torrlagret är 5m2 eller 10 m3.

Bevarande av handlingar

Bevara sådana handlingar som hänför sig till ansökan, och som du inte ger in till den myndighet som handlägger stödet, under stödåret 2023 och de fyra följande kalenderåren (dvs. till utgången av år 2027). Sådana handlingar är till exempel hyresavtal eller utredning av produktens ursprung.

Anmälan om förändringar

Meddela skriftligen och utan dröjsmål den myndighet som handlägger stödet om din stödansökan är felaktig. Lämna ett meddelande om force majeure och exceptionella omständigheter inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att lämna meddelandet.

Återtagande av stödansökan

Du kan återta din ansökan. Du kan inte längre återta ansökan efter att övervakning har anmälts.

Återkrav av stöd

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska återkrävas. Återkrav verkställs inte om beloppet som ska återkrävas är mindre än 100 euro.

Ändringssökande

Du kan begära omprövning av stödbeslut hos NMT-centralen.