Kontroller av stöd för skolmjölk och stöd för skolfrukt

Varför görs kontroller?

Livsmedelsverket kontrollerar skolmjölksstödet och skolfruktsstödet i samband med kontroller på plats. Kontrollerna grundar sig på artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39. Syftet med kontroll är att säkerställa att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls.

Utöver kontrollerna på plats kontrollerar Livsmedelsverket alla stödansökningar. Som ett led i dessa kontroller ber vi ibland att stödsökanden redan i det här skedet lämnar in fakturorna eller fraktsedlarna för något verksamhetsställe.

Val av kontrollobjekt

Livsmedelsverket tar genom slumpmässigt och riskbaserat urval ut de objekt som ska kontrolleras (stödsökande, skolor, daghem). Livsmedelsverket kontrollerar minst 5 procent av både dem som fått skolmjölksstöd och dem som fått skolfruktsstöd och av det utbetalda stödet i euro.

Hur kontrollen går till

Inspektörerna är tjänstemän som är anställda vid Livsmedelsverket. Verkets inspektörer har alltid ett tillsynspass (övervakningspass) eller en handling som berättigar till att utföra kontroller. Inspektörerna meddelar i skälig tid i förväg en representant för objektet om kontrolltidpunkten.

Vid kontrollen utreds bl.a. följande: 

 • att registeruppgifterna är korrekta
 • att mängderna stödberättigade produkter kan verifieras
 • att läsårsuppgifterna (elever, skoldagar, de icke stödberättigande matgästerna) är korrekta
 • att affischen om utdelning i skolan är synlig
 • att stödet avspeglas i det pris som betalats.

Kontrollen omspänner alltid ett läsår.

Vad händer efter kontrollen?

Livsmedelsverket upprättar en inspektionsberättelse (kontrollrapport) över kontrollen. En kopia av inspektionsberättelsen skickas till sökanden och/eller kontrollobjektet. Sökanden eller en representant för kontrollobjektet har möjlighet att kommentera kontrollen efter att ha tagit emot inspektionsberättelsen. Utgående från resultatet av kontrollen beslutar inspektörerna att antingen rekommendera eller inte rekommendera att det vidtas eventuella fortsatta åtgärder.  

Exempel på brister som observerats vid kontrollerna

Vid kontrollerna har brister observerats i fråga om bl.a. följande: 

 • registeruppgifterna är inte korrekta
 • de köpta stödberättigande produktmängderna motsvarar inte det som beviljats genom stödbeslutet
 • det finns skillnader i fråga om antalet elever/barn och skoldagar/verksamhetsdagar
 • det finns skillnader i fråga om antalet icke stödberättigande matgäster och mängderna stödberättigande produkter
 • en del produkter är inte stödberättigande
 • affischen om EU:s utdelning i skolan saknas.
Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018