Ansökningsguide: Stöd per djur för renhushållning 2023

Publiceringsdatum: 14. augusti 2023

Till dem som bedriver renhushållning betalas stöd per djur med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Stöd betalas till hushåll som bedriver renskötsel (stödområdena C3 och C4) enligt antalet livrenar som antecknats i renlängden för renskötselåret 2022/2023. Hushållet ska vid utgången av renskötselåret 31.5.2023 ha minst 80 livrenar. Ett villkor för att få stöd är att stödmottagaren för bok över inkomsterna och utgifterna för sin renhushållning.

Stöd betalas inte för de livrenar som överstiger de största tillåtna mängderna per delägare eller renbeteslag eller som delägaren enligt slaktplanen borde ha slaktat.

Stöd betalas 35 €/livren.  Livsmedelsverket betalar i allmänhet ut stödet i oktober under ansökningsåret.

Du kan ansöka om stöd antingen elektroniskt eller med en blankett

Elektroniskt i Viputjänsten

Du kan ansöka elektronisk i Viputjänsten under Stöd per djur för renhushållning.  

Ansök om stöd senast den 7.9.2023. Den elektroniska ansökan är öppen till kl. 23.59 den sista ansökningsdagen.

Du kan inte ansöka om stöd för sent. Bifoga de bilagor som krävs till ansökan. Stödet betalas inte ut förrän du lämnar in de bilagor som krävs.

Du får information om hur du fyller i den elektroniska ansökan i Vipuanvisningen Stöd för renskötsel per djur.

Med blankett 227

Du kan ansöka om stöd med blankett 227. Ansökningsanvisningen och ansökningsblanketten finns på Livsmedelsverkets webbplats Stöd per djur för renhushållning eller du kan begära dem från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (NTM-centralen i Lappland). 

Du kan inte ansöka om stöd för sent. Bifoga de bilagor som krävs till ansökan. Stödet betalas inte ut förrän du lämnar in de bilagor som krävs.

Ansöknings- och ifyllnadsanvisningar

Du kan läsa ansökningsanvisningarna och skriva ut både anvisningen och ansökningsblanketten på papper på Livsmedelsverkets webbplats ruokavirasto.fi/stödet per djur för renhushållning eller begära ansökningsblanketten av NTM-centralen i Lappland. Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten finns på blanketten.

Anvisningar för att fylla i den elektroniska ansökan finns i Stöd för renhushållning  – Anvisning till Vipuanvändare. Anvisningen finns på länken Ifyllnadsanvisningar högst upp på Viputjänstens sida Elektroniska tjänster – Stöd per djur för renhushållning.  

Stödsökande

Ålderskrav för stödsökande

Sökanden är en fysisk person

Stödsökande eller dennes make ska vara minst 18 år den sista dagen på kalenderåret före stödåret. Personer under 18 år kan beviljas stöd om

  • hen bedriver renhushållning som samägare eller tillsammans med sina föräldrar/en av sina föräldrar eller
  • det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Ange det särskilda skälet i tilläggsuppgifterna i ansökan.

Sökanden är ett dödsbo

När stödsökanden är ett dödsbo som består av flera fysiska personer, ska minst en person vara minst 18 år gammal den sista dagen på kalenderåret före stödåret och själv bedriva renhushållning.

Gör dödsboets ansökan med en blankett.

Dödsboet betraktas som hushåll och kan ansöka om stöd för renhushållning. Bifoga bouppteckning för dödsboet och fullmakter av dödsbodelägarna till ansökan. Uppge dödsboets namn och FO-nummer i sökandens uppgifter. I uppgifterna till ansökan uppge dödsboet antingen med personbeteckning eller FO-nummer beroende på med vilket beteckning antalet renar har anmälts i renlängden.

Alternativ för ansökan om stöd

Du kan ansöka om stöd för alla renar som ägs av hushållets delägare:

Enligt uppgifterna i renlängden

  • Om du ansöker enligt antalet renar i renlängden behöver du inte själv anmäla antalet renar. Det räcker med ett kryss i punkten Jag ansöker enligt antalet i renlängden. NTM-centralen i Lappland får renlängden från renbeteslagen.  

Med andra uppgifter än antalet renar i renlängden

  • Du kan ansöka om stöd även enligt ett annat antal än antalet i renlängden. Anmäla antalet renar i ansökan och bifoga den utredning som behövs, till exempel köpebrevet. Köp av renar som skett under renskötselåret kan beaktas när stöd beviljas.

Bilagor till ansökan

Lämna alltid in en resultaträkning för renhushållning tillsammans med ansökan samt 

  • fullmakter av myndiga delägare i hushållet om du ansöker om stöd för renar som ägs av dem. Fullmakten av minderåriga delägare i hushållet som äger renar behöver inte bifogas ansökan.
  • bouppteckning för dödsboet och fullmakter av delägarna om sökanden är ett dödsbo
  • köpebrev över köp av renar om du har köpt renar efter att renlängden har fastställts och ansöker om stöd med ett annat antal än antalet renar enligt renlängden

Att returnera bilagorna för sent leder inte till att ansökan avslås. Stöd beviljas och betalas dock inte ut förrän du lämnar in de bilagor som krävs. En obligatorisk bilaga till stödet per djur för renhushållning är en resultaträkning för renhushållning (POMU).

Ändring eller annullering av ansökan

Efter att du ansökt om stöd kan du annullera eller ändra hela din ansökan om du märker att du angett felaktiga uppgifter eller att det skett sådana förändringar i förhållandena som leder till att ansökan är felaktig.

Meddela om ändringar i din ansökan eller om den delvis eller helt och hållet ska återkallas skriftligen till NMT-centralen i Lappland till exempel per e-post.

Beviljande av stöd

Stöd kan beviljas när de som hör till hushållet äger sammanlagt minst 80 livrenar enligt renlängderna vid utgången av renskötselåret den 31 maj 2023.

Stöd beviljas inte för överskridningar av de största tillåtna antalen livrenar som fastställts för renbeteslag eller delägare. Stöd beviljas inte heller för livrenar som en delägare borde har slaktat enligt de årliga slaktplaner som renbeteslaget godkänt. Om antalet renar som inte slaktats i hushållet överstiger 3 procent av antalet livrenar i ansökan beviljas hushållet inget stöd.

Inlämningsdress för ansökningsblanketten

NTM-centralen i Lappland

NTM-centralen i Lappland
Besöksadress: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Postadress:   PB 8060, 96101 Rovaniemi
Telefonväxel: 0295 037 000
E-post: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi