Urvalskriterier för samarbetsprojekt

Dessa kriterier gäller:

 • Samarbetsåtgärder för att utveckla gårdarnas konkurrenskraft och modernisera gårdarna
 • Samarbetsåtgärder för att främja kvalitetssystem och producentorganisationer
 • Samarbetsåtgärder för att främja unga jordbrukare och företagsverksamhet
 • Samarbetsåtgärder för att utveckla den socioekonomiska strukturen

Dessa projekt har sina egna urvalskriterier:

 

1. I vilken utsträckning främjar projektet målen för den riksomfattande CAP-planen och den regionala planen för utveckling av landsbygden? (30 %)

4 poäng: Projektet främjar i mycket stor utsträckning målen i den riksomfattande CAP-planen och genomförandet av den regionala planen. Projektet främjar också i mycket stor utsträckning andra nationella strategier och mål som gäller branschen eller regionen.

3 poäng: Projektet främjar i stor utsträckning målen i den riksomfattande CAP-planen och genomförandet av den regionala planen. Projektet främjar också i stor utsträckning andra nationella strategier och mål som gäller branschen eller regionen.

2 poäng: Projektet främjar i rätt stor utsträckning målen i den riksomfattande CAP-planen och genomförandet av den regionala planen.

1 poäng: Projektet främjar i liten utsträckning målen i den riksomfattande CAP-planen och genomförandet av den regionala planen.

0 poäng: Projektet uppfyller kriterierna för att kunna beviljas stöd, men det främjar inte i tillräcklig utsträckning nationella mål och genomförandet av den regionala planen eller också kan en bedömning inte göras därför att information saknas.

 

2. Hur kostnadseffektivt är projektet? (15 %)

4 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är utmärkt: genom de planerade åtgärderna uppnås projektets mål mycket kostnadseffektivt.

3 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är god: genom de planerade åtgärderna uppnås projektets mål kostnadseffektivt.

2 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är rätt god: genom de planerade åtgärderna uppnås projektets mål rätt kostnadseffektivt.

1 poäng: Projektplanens kostnadseffektivitet är dålig: genom de planerade åtgärderna är det realistiskt att anta att projektets mål uppnås, men sättet att genomföra projektet måste vara betydligt kostnadseffektivare och kostnadskalkylen måste uppdateras.

0 poäng: Projektplanen är inte kostnadseffektiv: projektets mål uppnås inte kostnadseffektivt genom de planerade åtgärderna eller så kan kostnadseffektiviteten inte bedömas på grund av att information saknas.

 

3. Hurdant är projektets genomslag? Vilken förändring består efter att projektet har slutförts? (25 %)

4 poäng: Projektet har mycket stort genomslag. Projektet resulterar i en betydande förändring. Förändringen syns i betydande grad i projektets målgrupp eller i den produktion eller tjänst eller det verksamhetssätt som utvecklas. De väntade resultaten av projektet har mycket stort nyhetsvärde och producerar nya och fungerande verksamhetsmodeller eller lösningar. Projektet har hävstångseffekter. Resultaten av projektet har utmärkt överförbarhet. Projektets syfte är att modigt skapa ny verksamhet och nya möjligheter, partnerskap och verksamhetsmodeller över region-, bransch- och kompetensgränserna. Projektet ökar i betydande grad samarbetet mellan företag.

3 poäng: Projektet har stort genomslag. Projektet resulterar i en tydlig förändring. Förändringen syns tydligt i projektets målgrupp eller i den produktion eller tjänst eller det verksamhetssätt som utvecklas. De väntade resultaten av projektet har stort nyhetsvärde. Resultaten av projektet har god överförbarhet. Projektet avses förbättra situationen jämfört med nuläget. Projektets syfte är att skapa ny verksamhet och nya möjligheter, partnerskap och verksamhetsmodeller över region-, bransch- och kompetensgränserna. Projektet ökar i stor utsträckning samarbetet mellan företag.

2 poäng: Projektet har rätt stort genomslag. Projektet resulterar i en rätt stor förändring. Förändringen syns rätt tydligt i projektets målgrupp eller i den produktion eller tjänst eller det verksamhetssätt som utvecklas. De väntade resultaten av projektet har ett visst nyhetsvärde. Projektets syfte är att i viss utsträckning skapa ny verksamhet och nya möjligheter, partnerskap och verksamhetsmodeller över region-, bransch- och kompetensgränserna. Projektet ökar i viss utsträckning samarbetet mellan företag.

1 poäng: Projektet har litet genomslag. Den förändring som projektet resulterar i är liten. Förändringen syns bara lite i projektets målgrupp eller i den produktion eller tjänst eller det verksamhetssätt som utvecklas. De väntade resultaten av projektet har litet nyhetsvärde. Projektets syfte är i obetydlig utsträckning att skapa ny verksamhet och nya möjligheter, partnerskap och verksamhetsmodeller över region-, bransch- och kompetensgränserna. Projektet ökar samarbetet mellan företag bara i liten utsträckning.

0 poäng: Projektet uppfyller kriterierna för att kunna beviljas stöd, men det har inte genomslag och medför ingen förändring jämfört med nuläget. Projektet väntas inte ha verkliga effekter eller bidra till utvecklingen med något mervärde. De förväntade resultaten av projektet har inget nyhetsvärde. Projektets syfte är inte att skapa ny verksamhet eller nya möjligheter, partnerskap eller verksamhetsmodeller. Projektet främjar inte förnyelse eller partnerskap eller så kan en bedömning inte utföras därför att det inte finns tillräckligt med information.

 

4. I vilken utsträckning främjar projektet målen för hållbar utveckling? (15 %)

4 poäng: Projektet har betydande effekter med avseende på möjligheterna att uppfylla principerna för hållbar utveckling. 

3 poäng: Projektet har klart identifierbara effekter med avseende på möjligheterna att uppfylla principerna för hållbar utveckling.

2 poäng: Projektet har små effekter med avseende på möjligheterna att uppfylla principerna för hållbar utveckling.

1 poäng: Projektets samband med möjligheterna att uppfylla principerna för hållbar utveckling är svag.

0 poäng: Projektet inverkar inte på möjligheterna att uppfylla principerna för hållbar utveckling eller så kan en sådan inverkan inte bedömas på grund av att information saknas.

När det gäller den övergripande hållbarheten bedöms alla sidor av hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Med ekonomisk hållbarhet avses balanserad tillväxt som inte grundar sig på förstörelse av naturresurser eller skuldsättning. Ekonomisk hållbarhet kan uppnås framför allt genom att använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt och till exempel genom att förbättra resurs- och materialeffektiviteten och iaktta principerna för cirkulär ekonomi.   Även kulturella och sociala synpunkter ska beaktas när en åtgärds totala hållbarhet bedöms. Till de åtgärder som främjar social hållbarhet hör bland andra åtgärder som främjar sysselsättning, förebygger marginalisering och tryggar förhållandena för den åldrande befolkningen. Social hållbarhet främjas också av åtgärder som förbättrar arbets-, boende- och livsmiljöerna sanitärt och med hänsyn till trivsel och social funktion eller stöder befolkningens hälsa och funktionsförmåga. Kulturellt hållbar utveckling innebär att kulturella tillgångar, såsom språk, traditioner och sedvänjor, bevaras. När utvecklingen är kulturellt hållbar godkänns mångfald och balanserad tillväxt, och allas rättigheter uppskattas och respekteras.

När olika ansökningar bedöms behöver olika aspekter ställas i relation till varandra med beaktande av de bakgrundsfaktorer som nämnts ovan.

Vikten av hållbar utveckling och dess förhållande till utvecklingsarbetet  kan bedömas ur miljösynpunkt genom att man beaktar särskilt följande aspekter som framgår av stödansökan och bedömer hur väl de uppfylls med hjälp av poängmodellen:

 • produktion av förnybar energi
 • användning av förnybar energi
 • närmat, korta distributionskedjor
 • hållbara och hälsosamma livsmedel
 • användning av de möjligheter som bästa tillgängliga teknik (BAT) erbjuder
 • införande ny och effektivare teknik
 • begagnade maskiner och utrustning
 • genomförande i överensstämmelse med den aktuella tekniska nivån i branschen
 • energieffektivitet
 • materialeffektivitet
 • resurseffektivitet (energi- ja materialeffektivitet)
 • effektiv användning av vatten
 • energisparande
 • koldioxidsnåla lösningar
 • koldioxidneutrala lösningar
 • lösningar som minskar miljöeffekterna
 • ändring av en produktionsmetod i riktning mot ökad hållbarhet
 • användning av befintliga byggnader i verksamheten
 • stödet hjälper att tillgodogöra sig ändringar och klara begränsningar
 • smart användning av landsbygdens resurser inom bioekonomi
 • smart användning av landsbygdens resurser inom cirkulär ekonomi
 • miljövänliga produkter och tjänster
 • miljömärkningar och certifikat
 • träbyggande (kollagring)
 • vattenvård
 • iståndsättning av vattendrag
 • skötsel och iståndsättning av mark
 • cirkulär ekonomi

 

5. Hurdan är projektets kvalitet? (15 %)

4 poäng: Projektets mål och metoder samt målgruppen och dess behov är utmärkt väl utredda och analyserade och de planerade åtgärderna är konsekventa. Projektets målgrupp har mycket starkt förbundit sig att genomföra åtgärderna i projektet. Projektet använder effektivt information och metoder som är de nyaste och mest relevanta. Projektets genomförbarhet är utmärkt. Projektet har knutit til sig mycket ändamålsenliga samarbetspartner genom avtal och har en utmärkt kapacitet att uppnå de mål som uppställts.

3 poäng: Projektets mål och metoder samt målgruppen och dess behov är väl utredda och analyserade, och de planerade åtgärderna är konsekventa. Projektets målgrupp har starkt förbundit sig att genomföra åtgärderna i projektet. Projektet använder information och metoder som är de nyaste och mest relevanta. Projektets genomförbarhet är god. Projektet har knutit till sig goda samarbetspartner genom avtal och har kapacitet att uppnå de mål som uppställts.

2 poäng: Projektets mål och metoder samt målgruppen och dess behov har utretts och analyserats, och de planerade åtgärderna är ganska konsekventa. Projektets målgrupp har förbundit sig att genomföra åtgärderna i projektet. Projektet drar nytta av gängse information och metoder. Projektet är genomförbart. Projektet har knutit till sig samarbetspartner genom avtal och har kapacitet att uppnå de mål som uppställts.

1 poäng: Projektets mål och metoder samt målgruppen och dess behov har utretts och analyserats bristfälligt, och de planerade åtgärderna är inte särskilt konsekventa. Det har inte nämnvärt kunnat påvisas att projektets målgrupp har förbundit sig att genomföra åtgärderna i projektet. Projektet drar inte nytta av den nyaste informationen och de nyaste metoderna. Projektet är till vissa delar genomförbart. Projektet har har samarbetspartner och kapacitet att uppnå de mål som uppställts.

0 poäng: Projektets mål och metoder samt målgruppen och dess behov är har inte klarlagts, och de planerade åtgärderna är inte konsekventa. Projektet är inte genomförbart eller så kan genomförbarheten inte bedömas på grund av att information saknas. Projektet har inga egentliga samarbetspartner.

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2023