Lagringsstöd för trädgårdsprodukter - Guide 2023

Publiceringsdatum: 29. september 2023

Ändringar 27.10.2023

 • Ändrad satsen: Ansök om lagringsstöd för trädgårdsprodukter elektroniskt via Viputjänsten senast 16.11.2023 kl 23.59. --> Ansök om lagringsstöd för trädgårdsprodukter elektroniskt via Viputjänsten senast 9.11.2023 kl 23.59 och med blankett (228) 1.11-16.11.2023.

Vem kan ansöka om stöd

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas av personer eller sammanslutningar som bedriver jordbruk eller trädgårdsodling. Uppgifter som krävs av den som ansöker om stöd är gårdens lägenhetssignum, företagsform och bankkontonummer.

Så här ansöker du om stöd

Ansök om lagringsstöd för trädgårdsprodukter elektroniskt via Viputjänsten senast 9.11.2023 kl 23.59 och med blankett (228) 1.11-16.11.2023. Tilläggsinformation om ifyllning av stödansökan får du i Vipuanvändarens anvisning. Försäkra dig om att uppgifterna om din gård och behörigheter i Viputjänsten är i skick.

Behöriga myndigheter som handlägger stödet är Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central), Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) och på Åland Statens ämbetsverk på Åland. Vilken behörig myndighet som handlägger stödet beror på den kommun där din gård är belägen.

 • NTM-centralen i Egentliga Finland: Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax
 • NTM-centralen i Österbotten: Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland
 • Statens ämbetsverk på Åland.

Hinder för ansökan under ansökningstiden

Du får inte fullt stöd om du inte skickar in din ansökan under ansökningstiden. Efter ansökningstiden är pappersblankett det enda alternativet för att ansöka om stöd. Du kan göra en försenad ansökan i sju dagar efter att stödansökningen har avslutats. Be din NTM-central om pappersblanketter och lämna in ansökan till den behöriga myndigheten. Ansökan anses ha anlänt den dag den anländer till den behöriga myndighet som handlägger stödet.

Stöd betalas inte om ansökan försenas med mer än sju kalenderdagar.

En försenad ansökan anses ha inkommit i tid om förseningen beror på force majeure eller en exceptionell omständighet. Till exempel elavbrott eller överbelastat telekommunikationsnät betraktas inte som force majeure.

Anmälan av lager och lagerkvantitet

Anmäl i november månads ansökan alla de lager som du söker stöd för, även om det ännu inte finns produkter i lagren på anmälningsdagen. Anmäl mängden produkter i lager enligt situationen 1.11.2023.

Anmäla lagerkvantiteter i december elektroniskt i Viputjänsten senast 31.1.2024 kl 23.59. Du kan anmäla om lagerkvantiteter för december med pappersblankett som försenad inom sju dagar efter ansökningstiden. Be din NTM-central om pappersblanketter och lämna in ansökan till den behöriga myndigheten. Ansökan anses ha anlänt den dag den anländer till den behöriga myndighet som handlägger stödet.

En anmälan som lämnas in efter anmälningstiden minskar lagermängden i december med 1 % per arbetsdag. Om anmälan är mer än 7 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll.

Du behöver inte lämna in anmälningsblanketten om du inte längre har produkter i lager 15.12.

Anmäla om ändringar

Du kan ändra eller återkalla din ansökan genom att utan dröjsmål skriftligen meddela den myndighet som behandlar stödet. Om du redan har informerats om den tillsyn som ska utföras och detta medför tillsynspåföljder kan du inte längre ändra eller återkalla ansökan.

Anmäla utan dröjsmål om ändringar som inverkar på stödet. Om det gäller ett oöverstigligt hinder (force majeure) eller en exceptionell omständighet ska du göra en skriftlig anmälan om saken inom 15 arbetsdagar från det att du fick vetskap om ändringen.

Bilagor till ansökan

Foga ett arrendeavtal eller ett utdrag ur handelsregistret till ansökan om du har fått nya lager till din besittning. En förutsättning för utbetalning av stöd är att bilagan lämnas in.

Bifoga vid behov även

 • en utredning om sammanslutningens medlemmar och deras andelar i lagerlokalen, när det är fråga om ett gemensamt lager
 • en separat anmälan om flyttning av produkter från en lagertyp till en annan under lagerperioden, om flyttningen inte framgår av anmälan om lagervolym
 • en fullmakt om namnteckningsrätt..

Sådana dokument som anknyter till stödansökan och som du inte lämnar in till den myndighet som handlägger stödet ska du bevara stödåret 2023 och de 4 följande kalenderåren (dvs. till utgången av 2027).

Bestämning av stödet

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter bestäms på basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i lager och lagertypen. Lagerkvantiteten anmäls i hela kubikmeter (m3). Lagertyperna är maskinellt kylda lager och övriga lager. Lagringsstödet beräknas utgående från genomsnittet av den lagermängd som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november och den 15 december.

Du kan ansöka om lagringsstöd överallt i Finland. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland, vilket också innebär att den åker som producerar skörden skall vara belägen i region A eller B. I stödregion C betalas stödet som nordligt stöd. Nordligt stöd betalas bara för skörden från åkrar som är belägna i region C.

Stödberättigande produkter

Stödberättigande växter är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Stödet är avsett för grönsaker som används som livsmedel, inte för till exempel foderkålrot eller foderrova. Lagringsstöd betalas inte heller för till exempel produkter som lagras ute i stuka, produkter som övervintrar på åkern eller produkter som lagras i växthus som använts för odling under samma växtperiod.

Produkterna som lagras ska vara handelsdugliga då de förs in i lagret och förhållandena i lagret är sådana att produkterna behåller sin handelsduglighet.  Det genomsnittliga svinnet (bland annat förskämda partier), som är lika stort i hela landet, har beaktats i lagringsstödets belopp.

En medlem i en sammanslutning kan ansöka om lagringsstöd bara för produkter som medlemmen själv har producerat.

Stödvillkoren

Sökandens ålder

Stödsökanden eller maken/makan är minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret.

 Stöd kan beviljas till en sökande under 18 år om

 • han eller hon idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem eller
 • om det finns andra särskilda skäl för att stöd skall beviljas. Uppge det särskilda skälet i tilläggsuppgifterna i ansökan.

När stödsökanden är en sammanslutning av flera fysiska personer tillsammans eller någon annan sammanslutning ska åtminstone en person vara minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret och själv idka jordbruk eller trädgårdsodling. Kravet gäller till exempel aktiebolag och sammanslutningar, men inte offentligrättsliga samfund, fängelselägenheter eller skollägenheter.

Sökanden har själv producerat produkterna

Sökanden har själv producerat de lagrade produkterna.

Minsta areal

Odlingsarealen för trädgårdsväxter är åtminstone en hektar och denna areal har anmälts i sökandens egen stödansökan för åkerstöd 2023.

Besittning av lagret

Sökanden besitter lagerutrymmena 1.11.2023 - 31.12.2023. Om du inte äger lagret ska du foga ett hyresavtal till stödansökan.

Lagrets tekniska krav

Maskinellt kylda lager har en fast kylanordning som är dimensionerad efter lagrets storlek och den produktvolym som förvaras där.

Övriga lager har en ventilationsanläggning och lagren är isolerade i tillräcklig grad, så att inget behov av uppvärmning finns förutom i undantagsfall.

Lagerbokföring

Sökanden håller uppdaterad lagerbokföring över produktmängderna i vart och ett lager 1.11.2023 – 31.12.2023. Av lagerbokföringen ska framgå lagerkvantiteterna 1.11 och 15.12 samt ändringar i lagerkvantiteterna.  Om lagerbokföringen saknas eller inte är uppdaterad betalas inget stöd för produkterna i lagret.

Håll fritt formulerad lagerbokföring med en kubikmeters (m3) noggrannhet. Spara alla kvitton, fraktsedlar eller motsvarande dokument i anslutning till försäljning eller annan överlåtelse av produkter.

Om du i lagret för in en vara som inte berättigar till lagringsstöd, håll varan tydligt åtskild från de produkter som du ansöker om stöd för. I anmälan om lagerkvantiteter uppge inte produktkvantiteter som kasserats i samband med försättandet i handelsdugligt skick, men för in de förskämda produktkvantiteterna separat i lagerbokföringen.

Bevara lagerbokföringen till utgången av år 2027.

Betalning av stöd

Stödet betalas på våren år 2024. Inget lagringsstöd betalas om dess belopp är mindre än 100 euro. Om det sammanlagda beloppet av ansökt stöd överskrids minskas enhetsstödets belopp.

Tabell 1. Maximibeloppet av stöd 2023.

I stödregionerna A och B

euro/m3

Maskinellt kylda lager

10,0

Övriga lager

6,2

I stödregion C

euro/m3

Maskinellt kylda lager

14,2

Övriga lager

8,8

Stödet kan sänkas om

 • du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan
 • du inte har iakttagit de villkor som föreskrivs för beviljandet av stödet
 • en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt eller
 • arrangemangets uppenbara syfte är att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål.

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan grund ska återkrävas.