Stöd för växthusproduktion - Guide 2023

Publiceringsdatum: 8. februari 2023

Vem kan ansöka om stöd

Stöd för växthusproduktion kan sökas av personer och sammanslutningar som bedriver jordbruk eller trädgårdsodling. Uppgifter som krävs av den som ansöker om stöd är gårdens lägenhetssignum, företagsform och bankkontonummer.

Såhär ansöker du om stöd

Ansök om växthusstöd elektroniskt via Viputjänsten senast 2.3.2023 kl. 23.59. Tilläggsinformation om ifyllning av stödansökan får du i Vipuanvändarens anvisning. Försäkra dig att uppgifterna om din gård och behörigheter i Viputjänsten är i skick.

Behöriga myndigheter som handlägger stödet är Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central), Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) och Statens ämbetsverk på Åland. Det handläggnigsstället beror på den kommun där din gård är belägen.

  • Egentliga Finlands NTM-central: Nyland, Egentliga Finland, Satakunda, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax
  • Österbottens NTM-central: Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland
  • Statens ämbetsverk på Åland

Hinder för ansökan under ansökningstiden

Du får inte fullt stöd om du inte skickar in din ansökan under ansökningstiden. Efter ansökningstiden är pappersblankett det enda alternativet för att ansöka om stöd. Du kan göra en försenad ansökan i sju dagar efter att stödansökningen har avslutats. Be din NTM-central om pappersblanketter och lämna in ansökan till den behöriga myndigheten. Ansökan anses ha anlänt den dag den anländer till den behöriga myndighet som handlägger stödet.

Stöd betalas inte om ansökan försenas med mer än sju kalenderdagar.

En försenad ansökan anses ha inkommit i tid om förseningen beror på force majeure eller en exceptionell omständighet. Till exempel elavbrott eller överbelastat telekommunikationsnät betraktas inte som force majeure.

Anmäla om ändringar

Du kan ändra eller återkalla din ansökan genom att utan dröjsmål skriftligen meddela den myndighet som behandlar stödet. Om du redan har informerats om den tillsyn som ska utföras och detta medför tillsynspåföljder kan du inte längre ändra eller återkalla ansökan.

Anmäla utan dröjsmål om ändringar som inverkar på stödet. Sådana omständigheter är t.ex. byte av täckmaterial, maskiner som gått sönder, långa odlingsuppehåll, ändringar som gäller växtarter och arealer, förkortad odlingstid, flyttning av växthusproduktionen och skördeskador. Om det gäller ett oöverstigligt hinder (force majeure) eller en exceptionell omständighet ska du göra en skriftlig anmälan om saken inom 15 arbetsdagar från det att du fick vetskap om ändringen.

Om ett växthus övergår i eller utgår ur din besittning efter 2.3.2023, ska du omedelbart underrätta den myndigheten som handlägger stödet om detta med en skriftlig anmälan. Stödet betalas alltid till den som besitter växthuset 15.5.2023.

Bilagor till ansökan

Foga ett arrendeavtal eller ett utdrag ur handelsregistret till ansökan om du har fått nya till din besittning. En förutsättning för utbetalning av stöd är att bilagan lämnas in.

Sådana dokument som anknyter till stödansökan och som du inte lämnar in till den myndighet som handlägger stödet ska du bevara stödåret 2023 och de 4 följande kalenderåren (dvs. till utgången av 2027).

Hur stödet bestäms

Besittningen av växthusen, förutsättningarna för stödet och den stödberättigande arealen avgörs utgående från situationen 15.5. Växthuset ska under hela odlingssäsongen hålla normal odlingstemperatur med avseende på såväl tidpunkten som den odlade växten. Växthusstödet fastställs på basis av den odlade arealen med växter som berättigar till stöd, odlingssäsongens längd, växthusets tekniska nivå och stödregionen.

Stödet beviljas enligt den areal som används för stödberättigande odling 15.5.2023. Stöd betalas bara en gång för en och samma areal.

Om odlingssäsongen ändras från en kort odlingssäsong (2-7 mån.) till en lång odlingssäsong (över 7 mån.), bestäms dock stödet enligt den korta odlingssäsongen.

Förutsättningar för stödet

Sökandens ålder

Stödsökanden eller maken/makan är minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret. Stöd kan beviljas till en sökande under 18 år om

  • han eller hon idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem eller
  • om det finns andra särskilda skäl för att stöd skall beviljas. Uppge det särskilda skälet i tilläggsuppgifterna i ansökan.

När stödsökanden är en sammanslutning av flera fysiska personer tillsammans eller någon annan sammanslutning ska åtminstone en person vara minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret och själv idka jordbruk eller trädgårdsodling. Kravet gäller till exempel aktiebolag och sammanslutningar, men inte offentligrättsliga samfund, fängelselägenheter eller skollägenheter.

Besittning av växthus

Växthus är i sökandens besittning 15.5.2023. Bifoga ett hyresavtal till ansökning, om du inte besitter växthuset.

Minst areal av växthus

Den sammanlagda växthusarealen är minst 300 m². Odlingsarealen för de stödberättigande växterna kan dock vara mindre än 300 m².

Krav som gäller växthus

Täckmaterial

Växthusens stomme och täckmaterial är i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och står kvar året om, utom i fråga om undantagsarrangemang, till exempel perioder då växthusen repareras. Växthusets beklädnad i taket ska vara av glas, dubbel plastfolie eller flerskiktsmaterial som är avsett för växthus. Beklädnaden på väggar kan vara av ovan nämnda material eller alternativt av material som på motsvarande sätt isolerar värme och är ogenomträngligt för ljus.

Ventilation

Växthusen är försedda med något av de ventilationssystem som nämns nedan:

  1. ventilationsluckor vid takåsen
  2. ett ventilationssystem som bygger på att växthusbågarna öppnas
  3. ett ventilationssystem som bygger på att täckmaterialet längs sidoväggarna lyfts upp (t.ex.

genom rullning eller genom att stora ventilationsluckor används)

  1. maskinell nedkylning eller
  2. ett maskinellt ventilationssystem som leder ut luften och har en effekt på minst 4 liter per sekund per kvadratmeter.

Ventilationssystemet står i direkt förbindelse med hela odlingsutrymmet. Ventilationssystemet är också tillräckligt dimensionerat, fungerande och monterat på plats i växthuset under hela den stödberättigande odlingssäsongen.

Kort odlingssäsong

Växthusen är försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vilkas effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Varmluftsapparaten är på plats i växthuset under hela odlingsperioden.

Lång odlingssäsong

Växthusen är försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vilkas effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling samt med uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik. Varmluftsapparaten är på plats i växthuset under hela odlingsperioden.

Om det odlas grönsaker i växthuset och den odlingssäsong som krävs för att få stöd fortsätter efter den 31 oktober, ska växthuset vara försett med artificiell belysning vars installationseffekt är minst 60 W/m².

Exempel. Odlaren har börjat odla grönsaker 20.3 och då har den odlingssäsong som krävs för stöd över 7 mån. fullgjorts 21.10. Odlaren håller ändå kvar växtbestånden i växthuset och har värmen påkopplad fram till 15.11. I detta fall krävs ingen artificiell belysning i det berörda växthuset.

Stödberättigade växter

Stöd kan betalas för en växthusareal där den odlade växten är tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (Lactuca sativa och Cichorium-arter), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, utplanteringsväxter och prydnadsväxter i kruka för inomhusbruk.

Odling av örter och kryddor ger i regel inte rätt till stöd. Dessa växter är stödberättigande enbart när de odlas i kruka som prydnadsväxter för inomhusbruk.

När det gäller plantproduktion är bara produktion av bladdill och persilja i kruka och sallatsplantor föranvändning inom den egna växthusodlingen stödberättigande. Vid sådan användning behöver växthuset inte uppfylla kravet på ventilationssystem.

Hela arealen av ett växthus med amplar är inte stödberättigande när det inte växer någon odlingsväxt under amplarna (på marken eller på bord) eller när hela arealen under amplarna utgörs av en icke-stödberättigande växt. Med ampelväxter kan man endast ersätta icke-stödberättigande areal på bord eller på marken, i övrigt berättigar de inte till stöd. Då ska det också odlas en stödberättigande växt i växthuset och amplarna ska vara tillräckligt många.

Växten påverkar odlingssäsongens läng

Odlingssäsongens längd består av odlingsperioderna för de stödberättigande växter som uppgetts i stödansökan.

Stödet betalas i fråga om odling av kinakål, frilandsgurka och isbergssallat alltid i form av stöd för kort odlingssäsong (2–7 månader). Observera att frasig huvudsallat (= isbergssallat) berättigar bara till stöd för kort (2-7 mån.) odlingssäsong, medan t.ex. frasig bladsallat (= issallat) har rätt också till stöd för lång (över 7 mån.) säsong.

Odling av bladdill och persilja genom direktsådd i växthusets markbädd eller i ett växtunderlag som lagts ut på växthusgolvet berättigar i regel endast till stöd för kort (2-7 mån.) odlingssäsong. Bladdill och persilja berättigar dock till stöd för en lång period (över 7 mån.), om plantor har använts för odling på markbotten, plantproduktionen används för egen växthusodling eller om odlingen är krukproduktion.

Bladdill och persilja som såtts direkt berättigar ändå till stöd för lång odlingssäsong (över 7 mån.) som ett led i en kombinerad odling där den huvudsakliga odlingsväxten är någon annan stödberättigande växt än bladdill eller persilja. Den huvudsakliga växten ska också odlas en längre tid än den direktsådda grödan.

Vid kombinerad odling beviljas stöd enligt den växt som har den längsta odlingstiden. Om det i en kombination av prydnadsväxter och grönsaker odlas växter som berättigar till det lägre stödet (frilandsgurka, kinakål eller isbergssallat) och växter som berättigar till det högre stödet efter varandra, kan stöd för en odlingssäsong på 7 månader betalas endast om den växt som berättigar till högre stöd odlas i över 7 månader under 2023. Om det 15.5.2023 råder uppehåll i odlingsprogrammet eller odlas en växt som berättigar till lägre stöd (frilandsgurka, kinakål, isbergssallat), kan det högre stödet betalas om den stödberättigande odlingen har pågått i minst 2 månader före 15.5.2023 och odlingen i övrigt som helhet uppfyller kraven för betalning av det högre stödet under 2023.

Odlingsuppehållen dras av när man uppskattar odlingssäsongens längd. Längden på odlingssäsongen förkortas dock inte av en odlingspaus som räcker högst två veckor och beror på utbyte av grödor eller andra åtgärder som görs i växthuset.

Jordbrukarsed och odlingsanvändning

I varje växthus som anges i stödansökan ska de normala odlingsåtgärder som hör ihop med de anmälda odlingsuppgifterna vidtas, och växthuset ska producera en normal skörd i enlighet med den jordbrukarsed som är normal på orten.

Till normal jordbrukarsed på orten hör att man producerar en bärgnings- och marknadsduglig skörd genom att använda sådana växtarter och växtsorter som lämpar sig för växthusodling och att man vid planteringen använder ett plantmaterial vars omfattning och kvalitet är tillräcklig. Till normal jordbrukarsed hör också att man sörjer för växternas skötselåtgärder och odlingsförhållanden, samt att man förbereder skörden för saluföring.

Växthuset anses vara i odlingsanvändning när de stödberättigande växterna har placerats ut på sin slutliga växtplats i växthuset, dock senast 15.5., och huset har en odlingstemperatur som är normal med avseende på såväl tidpunkten som växten.

Som odlingsanvändning betraktas inte lagring eller framläggande av färdiga produkter som är köpta utanför företaget eller egenodlade och som säljs som sådana till konsumenterna och inte heller förvaring eller lagring av mångåriga kruk- och utplanteringsväxter och gröna växter. När man uppskattar odlingstiden beaktas inte heller de perioder under vilka växthusen används för produktion av plantor eller plantskoleprodukter. Odling av plantor av sallat, bladdill och persilja i kruka för användning i det egna växthuset är dock stödberättigande.

Anmälan av växthus och odlingsarealer

Arealen räknas på basis av växthusets yttre mått. I fråga om fabrikstillverkade stommar används växthusets typbredd. Arealen som butiksutrymmen, trädgårdscentra med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen eller packeri-, lager-, och liknande utrymmen beräknas inte till växthusets areal. När det gäller växthus som används för försäljning kan endast de arealer och perioder då växthuset är i odlingsanvändning anses vara stödberättigande.

Ange ett växthus i gången i stödansökan och all odling som planerats i utrymmet under kalenderåret med en kalenderveckas noggrannhet. Ange också uppehåll i odlingen och undantagsarrangemang, till exempel tidpunkter för byte av plast eller växtbestånd. Om det är uppehåll i odlingen den 15 maj bestäms arealen enligt tiden före uppehållet. Om odlingsplanen ändras senare kan du anmäla ändringarna med en fritt formulerad anmälan.

Vid odling som anges som produktgrupp (t.ex. krukblommor, blomgrupper eller snittblommor) ska du uppge de viktigaste odlingsväxterna. Om det finns odlingsväxter i två eller flera skikt räknas endast en våning som stödberättigande areal.

Anmäl arealerna i form av hela kvadratmeter (m2) där decimalerna avrundas nedåt till närmaste heltal. Du kan använda som växthusets areal den areal som uppmätts vid kontroll av växthusstödet, om arealen inte har ändrats efter kontrollen.

Stödets belopp

Växthusstöd betalas i alla stödregioner. I stödregionerna A och B betalas växthusstödet i form av nationellt stöd till södra Finland, varvid också det växthus som stödet gäller ska vara beläget i region A eller B. I stödregion C är stödet nordligt stöd. Nordligt växthusstöd betalas bara för växthusarealer som är belägna i region C.

Växthusstödet betalas i två poster där förskottet utgör 90 % av stödet. Om förskottets belopp understiger 500 euro betalas stödet i en enda post.

Det minsta stödbelopp som betalas ut är 100 euro. Om det totala stödbelopp som söks överskrids, sänks enhetsstödets belopp. Stödbeloppet för 2023 hittar du under Stöd för växthusproduktion på Ruokavirasto.fi.

Stödet kan också sänkas om du i ansökan har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter, om du inte har iakttagit villkoren, om du för att få stöd har angett en sådan form för miljön eller åtgärden som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller om syftet med arrangemanget är att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål.

Stödet återkrävs om det har betalats felaktigt eller utan grund.

Skörd som inte använts på grund av skördeskada eller av någon annan orsak utgör inget hinder för beviljande av stöd för växthusproduktion, om andra åtgärder som hör till normal jordbrukarsed på orten har ombesörjts eller förberetts på behörigt sätt.