Stöd för växthusproduktion

Målet med stödet för växthusproduktion är att bevara produktionen trots den svåra ekonomiska situationen och de höga kostnaderna som orsakas av de nordliga produktionsförhållandena.

Stöd betalas för produktion i uppvärmda växthus på basis av växternas odlingsareal.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är över 18 år och innehar och odlar växthus den 15 maj. Växthusen ska uppfylla de tekniska krav som beskrivs närmare i ansökningsanvisningen.

Du kan ansöka om stöd för följande växter eller växtgrupper som du producerar:

 • tomat
 • växthusgurka
 • frilandsgurka
 • sallat (Lactuca sativa och Cichoriumarter)
 • bladdill
 • persilja
 • paprika
 • kinakål
 • snittblommor
 • snittgrönt
 • rabattväxter
 • sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk

Om du producerar plantor för att användas i din egen växthusodling, kan du ansöka om stöd också för plantproduktion av sallat samt av bladdill och persilja i kruka. Annan plantproduktion berättigar inte till stöd.

Stödbelopp

Stödbeloppet påverkas av växternas odlingsareal samt odlingssäsongens längd.

Stödområde AB Södra Finland

Stödområde C Norra Finland

kort odlingssäsong 3,4 e/m2

kort odlingssäsong 3,5 e/m2

lång odlingssäsong 9,2 e/m2

lång odlingssäsong 9,4 e/m2

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster under ansökningsåret:

 • förskottet 90 % i april
 • restbeloppet 10 % i oktober.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd för växthusproduktion årligen i Viputjänsten. Ansökan är öppen mellan 12.2.-5.3.2024.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Meddela omedelbart den myndighet som behandlar stödet om förändringar i odlingen.                                                              

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i Österbotten eller Egentliga Finland eller Statens ämbetsverk på Åland för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Lagstiftning

 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001, ändr. 1335/2022)
 • Lag om verkställighet om vissa Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022)
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2024 (40/2024)
 • Statsrådets förordning om norligt stöd 2024 (41/2024)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2024 (45/2024)
 • Livsmedelsverkets föreskrift om stöd för växthusproduktion 2024 och transportstöd för sockerbeta 2023 (40/2023)
Sidan har senast uppdaterats 7.2.2024