Ännu hinner du ansöka om stöd för investeringar som förbättrar vattendragens tillstånd

13. juni 2024

Stöd för icke-produktiva investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till den 30.6.2024. Med hjälp av stödet kan man anlägga en våtmark, ett dike vid sidan av ett översvämningsområde eller ett strömvattendrag eller omvandla en torvåker till en våtmark eller ett område som påminner om ett kärr.

Våtmarker är områden som permanent är delvis vattentäckta och som håller kvar näringsämnen, fungerar som livsmiljö för olika djur- och växtarter samt gör jordbrukslandskapet mer mångsidigt. Våtmarker i anslutning till återvattning av torvåkrar dämpar klimatförändringar.

– Det finns gott om stöd tillgängligt i denna ansökan. Det lönar sig absolut att göra en ansökan om man har för avsikt att anlägga en våtmark, uppmuntrar expert Jussi Javanainen vid Livsmedelsverket.

Stöd för icke-produktiva investeringar söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd. Investeringen i våtmarken eller fåran får inte genomföras förrän NTM-centralen har fattat ett positivt finansieringsbeslut.

Stöd till jordbrukare, föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar

Investeringsstöd för anläggning av våtmarker och iståndsättning av fåror kan beviljas jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Sökanden ska ha ett FO-nummer.

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är över 0,5 hektar, kan stöd beviljas till ett belopp av högst 12 000 euro per hektar. Om arealen av den våtmark som ska anläggas är 0,3–0,5 hektar kan stöd beviljas för högst 4 100 för hela våtmarken. För förbättring av fårans naturtillstånd och för fåror i två nivåer betalas högst 21 euro per meter.

Projektplanen kan beställas av en rådgivare

Ansökan ska innehålla en plan av vilken investeringsprojektets huvudsakliga mål framgår: vattenvård, främjande av den biologiska mångfalden eller begränsning av klimatförändringar. Man kan låta göra upp planen hos en rådgivare som godkänts till Livsmedelsverkets register (www.livsmedelsverket.fi/radgivarregister), vilket bidrar till att hålla kostnaderna låga.

Stödet för icke-produktiva investeringar finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd:
Icke-produktiva investeringar på livsmedelsverket.fi-webbplatsen
Regionala NTM-centraler, kontaktuppgifter

Ytterligare information till medierna:
Expert Jussi Javanainen, tfn 0295 204972, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi