Ansökan om finansiering för bredbandsinvesteringar öppnas

15. september 2023

Ansökan om finansiering för bredbandsinvesteringar för EU-finansieringsperioden 2023–27 inleds i e-tjänsten Hyrrä. Finansiering beviljas från NTM-centralerna och ansökan är möjlig tidigast 19.9. Du får närmare information om när ansökningstiden börjar i ditt område genom att följa NTM-centralens information. Med EU:s landsbygdsfinansiering stöds byggandet av byanät i sådana områden där snabba datakommunikationsförbindelser inte byggs på marknadsvillkor.

Med byanät avses byggande av ett abonnentnät med nödvändiga förbindelsenät till byn eller bygrupperna. Inom byanätsprojektet kan man inte bygga långa stamnät, så det förutsätter ett färdigt stamnät med tillräcklig kapacitet eller samarbete med projekt eller aktörer som bygger stamnätet.

Cirka 53 miljoner euro har reserverats för bredbandsinvesteringar på landsbygden under finansieringsperioden. –Vi tror att efterfrågan är stor och det lönar sig att planera projekten väl så att de klarar sig i urvalsförfarandet och får finansiering, säger Merja Pahkasalo vid Livsmedelsverket.

Ett villkor för stödet är att det nät som byggs ska garantera en förbindelse som fungerar med en hastighet på 1 Gbit/s. Byanätet förblir i stödmottagarens ägo och stödmottagaren förbinder sig till att hålla nätet tillgängligt i enlighet med stödvillkoren.

Privat- och offentligrättsliga samfund, till exempel byaföreningar eller andra föreningar, kommuner, andelslag och lokala operatörer kan få finansiering för bredbandsinvesteringar.

Stödet kan uppgå till högst 65 procent av de godtagbara kostnaderna och det betalas ut i efterhand. En del av projektets finansiering kan vara talkoarbete.

Bredbandsinvesteringar finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi)) och de regionala NTM-centralerna ger råd kring ansökan.

Mer information till den som ansöker om stöd:

Bredbandsprojekt

Hyrrä-tjänsten

NTM-centralerna: kontaktuppgifter

 Mer information från Livsmedelsverket:

Ledande sakkunnig Noora Pehkonen
050 408 2391

Specialsakkunnig Merja Pahkasalo
040 517 7939

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi