Ansökan om stöd för bybutiker ska lämnas 13.3.–2.5.2023

6. mars 2023

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker 13.3–2.5.2023. Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare.

En butik kan få ett stöd på högst 15 000 euro per år. Stödbeloppet kan vara mindre om det finns många sökande. En butik som erbjuder butiksbilservice kan få förhöjt stöd. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket.

Ett villkor för stödet är bland annat att butiken är belägen på landsbygden, att butiken är verksam året runt och att avståndet till närmaste andra dagligvaruhandel är minst 7,5 kilometer eller att butiken annars är svår att nå. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Stöd för bybutiker har tidigare kunnat sökas på försök 2019 och 2021. Största delen av bybutikerna på landsbygden har ansökt om stöd under tidigare ansökningsomgångar. Från och med i år kan man ansöka om stöd för bybutiker varje år.

Bybutikerna är viktiga både för dem som bor stadigvarande på landsbygden och för stugägare och andra resanden. Utöver dagligvarutjänsterna erbjuder de till exempel kontantuttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

Antalet bybutiker i Finland har minskat under de senaste åren. Många butiken har svårt att hålla verksamheten på en lönsam nivå, att utveckla sina tjänster eller att hitta en person att ta över butiken när köpmannen går i pension. I utvärderingen som genomfördes efter ansökningsomgången för året 2019 konstaterades att köpmännen hade upplevt stödet för bybutiker som mycket nyttigt. För en liten butik har stödet stor betydelse.

Mer information om stödet och ansökningsanvisningar

Elektronisk ansökan: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Mer information vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi