Avgifter för investeringar i våtmarker och fåror kan nu sökas

20. juni 2024

De som genomför investeringar i våtmarker och fåror kan nu ansöka om utbetalning av stöd för de investeringsprojekt för vilka de förra året ansökt om stöd och fått ett positivt beslut. Utbetalning söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Anvisningar för betalningsansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Dessutom kan man be om råd av den NTM-central eller Leader-grupp där man har ansökt om stöd.

Stöd för investering i våtmarker och fåror ansöks en gång per år. Med hjälp av stödet för icke-produktiva investeringar kan man anlägga en våtmark, anlägga en översvämningsplatå vid kanten av ett dike eller ett strömmande vattendrag eller omvandla en torvåker till en våtmark eller ett område som liknar en myr.Stödet för icke-produktiva investeringar finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel.

Mer information: