Betalningsansökan för landsbygdens företagsstöd inleds

2. maj 2024

De som ansöker om företagsstöd för landsbygden kan nu lämna in en betalningansökan för projekt för vilka de har ansökt om stöd under det senaste året eller i år och fått ett positivt beslut på sin ansökan. Utbetalning söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Anvisningar för betalningsansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Dessutom kan man be om råd av den NTM-central eller Leader-grupp där man har ansökt om stöd.

Utbetalningen av företagsstöd inleds på sommaren

NTM-centralerna inleder behandlingen av betalningsansökningarna och ber vid behov sökandena om mer information om det saknas uppgifter i ansökningarna. Under sommaren börjar man betala ut företagsstöd till de sökandes konton när utbetalningsbesluten inleds. Livsmedelsverket informerar när utbetalningarna av företagsstöden inleds.

Livsmedelsverket förbereder också inledandet av betalningsansökan av projektstöd och informerar när tidtabellen för det fastställs.

Nu är ändringsansökningar av projektstöd möjliga

Om projektet ändras efter beslutet kan den sökande av projektstöd göra en ändringsansökan i e-tjänsten Hyrrä. En ändringsansökan ska göras om det är fråga om en betydande ändring, såsom ansökan om tilläggstid för genomförandet av projektet. Ändringsansökningar av företagsstöd öppnas senare i e-tjänsten Hyrrä.

Stöd för att starta ett företag, utveckling av och investeringar i företag

Ansökan om företagsstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–27 inleddes i juni 2023. Hittills har 2 750 ansökningar om företagsstöd lämnats in och totalt 78 miljoner euro har sökts i stöd. Beslutsfattandet inleddes i november 2023. Hittills har 750 positiva beslut fattats och 23 miljoner euro beviljats i stöd.

Företagsstöd för landsbygden kan sökas av mikroföretag och små företag på landsbygden. Stöd kan beviljas för att starta, utveckla och investera i företagsverksamhet. Stöd kan dessutom beviljas för investeringar som görs av medelstora företag som förädlar jordbruksprodukter. Som nyhet kan stöd också beviljas för inledande av företagsverksamhet på deltid och försök med jordbruksverksamhet.

Stöd söks hos NTM-centralen eller den lokala Leader-gruppen och ansökan är kontinuerlig.

Ytterligare information till stödsökande:

Anvisningar: ansökan om utbetalning av företagsstöd

Kontaktuppgifter till NTM-centraler och Leader-grupper

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Leena Salonpää
050 324 3422
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi