Livsmedelsverket öppnar den andra projektutlysningen för materiellt bistånd den 26.1.2024

8. januari 2024

Livsmedelsverket öppnar den 26 januari 2024 en andra projektutlysning för materiellt bistånd som finansieras ur Europeiska socialfonden+ (ESF+). Åtta (8) miljoner euro har reserverats för de projekt som finansieras.

Projektansökningar kan lämnas in av offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer, t.ex. organisationer, församlingar, kommuner eller välfärdsområden. I de projekt som finansieras strävar man efter att hjälpa dem som behöver hjälp på ett övergripande sätt. En mindre bemedlad stödmottagare erbjuds rådgivning i samband med att betalkortet lämnas ut bland annat i frågor som gäller hanteringen av vardagen. Betalkortet är värt 40 euro och kan användas för att betala nödvändiga livsmedel och basprodukter i dagligvaruhandeln. I projekten styrs dessutom stödmottagarna till sysselsättnings- och socialtjänster.

I projekten beaktas som primär målgrupp arbetslösa mindre bemedlade personer och personer som hör till deras hushåll. När de sökande fyller i ansökan ska de fästa särskild uppmärksamhet vid beskrivningen av kompletterande åtgärder och processen för betalkort samt vid projektgenomförarens och olika samarbetspartners roller. Beställs av de betalkortsleverantörer som deltar i Livsmedelsverkets tillståndsarrangemang, dessa är för närvarande Kesko Abp och S-gruppen. Endast betalkort som skräddarsytts för materiellt bistånd av kortleverantörer som deltar i tillståndsarrangemangen är stödberättigande. De valda projektansvariga får även 7 % ersättning för genomförande av kompletterande åtgärder samt 7 % för projektansvarigas administrativa kostnader utöver de direkta kostnaderna för betalkorten.

Det materiella biståndet är en del av åtgärderna i program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under hela programperioden genomförs åtminstone tre projektansökningar i Finland. I den första projektansökan våren 2023 valdes Finlands Röda Kors, Pingstkyrkan i Finland och Gröna Oasen samt Kyrktjänsts och Norra Karelens välfärdsområdes grupprojekt till projektgenomförare.

Ansökningstiden för nya stödprojekt för materiellt bistånd är 26.1–25.3.2024. Ansökan görs i systemet EURA 2021 som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Användningen av EURA 2021-systemet förutsätter stark autentisering via Suomi.fi-identifikationstjänst samt fullmakter som berättigar till användning av EURA 2021-systemet.

Information om den andra projektutlysningen ordnas 25.1.2024 kl. 13–15 via Teams. Du kan anmäla dig till infotillfället via den här länken (Webropol). Ansökningsinfotillfället ordnas på finska.

Mer information:
Specialexpert Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi, 0295 204 844
Ledande expert Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi, 0295 205 166

Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/livsmedel/materiellt-bistand-ur-esf--fonden/

Strukturfondernas webbplats:
https://rakennerahastot.fi/sv/materiellt-bistand-ur-esf-fonden1