Livsmedelsverket öppnar projektutlysning för materiellt bistånd i februari

1. februari 2023

Livsmedelsverket öppnar i februari 2023 den första projektutlysningen för materiellt bistånd som finansieras ur Europeiska socialfonden+ (ESF+). Projektansökningar kan lämnas in av offentligrättsliga sammanslutningar och privaträttsliga juridiska personer, till exempel organisationer, församlingar eller kommuner.

I de finansierade projekten delas ut betalkort värda 40 euro som mindre bemedlade biståndsmottagare kan använda för att betala nödvändiga livsmedel och basprodukter i dagligvaruhandeln. I projekten genomförs dessutom kompletterande åtgärder, dvs. rådgivning och hänvisning till andra tjänster. I projekten beaktas som primär målgrupp arbetslösa mindre bemedlade personer och personer som hör till deras hushåll. Det materiella biståndet är en del av åtgärderna i Finlands program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Ansökan görs i systemet EURA 2021 som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Startdatumet för utlysningen preciseras när ansökningsdelen för materiellt bistånd i EURA 2021-systemet är klar. Utlysningen kommer att vara öppen i två månader. Användningen av EURA 2021-systemet förutsätter stark autentisering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) Suomi.fi-identifikationstjänst samt fullmakter som berättigar till användning av EURA 2021-systemet.

Under programperioden genomför vi flera projektutlysningar i Finland före utgången av 2027. De valda projektansvariga får även 7 % ersättning för genomförande av kompletterande åtgärder samt 7 % för projektansvarigas administrativa kostnader utöver de direkta kostnaderna för betalkorten. När sökandena fyller i ansökan ska de fästa särskild uppmärksamhet vid beskrivningen av kompletterande åtgärder och beskrivningen av processen för betalkort. Betalkorten beställs av de betalkortsleverantörer som deltar i Livsmedelsverkets tillståndsarrangemang. Endast betalkort som skräddarsytts för materiellt bistånd av kortleverantörer som deltar i tillståndsarrangemangen är stödberättigande.

Ansökningsinfo om projektutlysningen hålls tisdagen den 14 februari 2023 som ett TEAMS-evenemang. Anmälan till evenemanget sker via länken på Livsmedelsverkets och Strukturfondernas webbplatser. Livsmedelsverket beslutar om valet av projekt som ska finansieras. Livsmedelsverket har en tvärsektoriell expertgrupp som stöd i urvalsprocessen. Man strävar efter att behandla projektansökningarna efter att projektutlysningen har avslutats så att projekten och vidare utdelningen av betalkort och kompletterande åtgärder kan inledas sommaren 2023.

Mer information:

Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi 0295 204 844
Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi 0295 205 166

Livsmedelsverkets webbplats

Strukturfondernas webbplats