Projektgenomförare för den första ansökningsomgången för materiellt bistånd har valts

16. augusti 2023

Livsmedelsverket har valt projektgenomförarna för Europeiska socialfonden plus (ESF+) första ansökningsomgång för materiellt bistånd. Ansökningstiden var 13.3–8.5.2023. Inom utsatt tid inkom 15 ansökningar. Under den första ansökningsomgången valdes fyra projekt för finansiering, varav ett är ett grupprojekt. Vid valet av projekt har man strävat efter att beakta tillgången till materiellt bistånd på riksnivå.

De projektgenomförare som valdes ut i den första projektansökan är:
Pingstkyrkan i Finland
Finlands Röda Kors
Gröna Oasen rf
+ Grupprojekt (publiceras senare när finansieringsbeslutet blivit färdigt)

I de finansierade projekten delas ut betalkort värda 40 euro som mindre bemedlade biståndsmottagare kan använda för att betala nödvändiga livsmedel och basprodukter i dagligvaruhandeln. I projekten genomförs dessutom kompletterande åtgärder vars syfte är att förbättra stödmottagarnas välbefinnande och delaktighet med hjälp av rådgivning och att hänvisa dem till exempel till social- och hälsovården samt utbildnings- och sysselsättningstjänsterna. I projekten beaktas som primär målgrupp arbetslösa mindre bemedlade personer och personer som hör till deras hushåll. När projekten inleds informerar projektgenomförarna i sina egna kommunikationskanaler om de kompletterande åtgärder och betalkort som erbjuds. Det materiella biståndet är en del av åtgärderna i Finlands program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

För programperioden 2021–2027 har sammanlagt 30 miljoner euro reserverats för finansiering av materiellt bistånd. Nästa projektansökan ordnas år 2024.

Mer information:

Eveliina Viitanen, eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi, 0295 205 166
Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi, 0295 204 844
Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/livsmedel/materiellt-bistand-ur-esf--fonden/
Strukturfondernas webbplats:
https://rakennerahastot.fi/sv/materiellt-bistand-ur-esf-fonden1