Stöd för bybutiker kan sökas till och med den 24.5.2024

3. maj 2024

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker fram till den 24.5.2024. De anslag som reserverats för stödet har minskat, så stöd kan beviljas endast för butiker på glesbygden och kärnlandsbygden. Endast i skärgården omfattas alla butiker utanför stadsområdet av stödet.

Med stödet kan man utvidga butikens tjänsteutbud

Stöd beviljas bybutiker som är verksamma året runt. Ett villkor för erhållande av stöd är att butikens avstånd till närmaste andra dagligvaruhandel är minst 7,5 kilometer eller att butiken i övrigt är svårtillgänglig. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

En butik kan få ett stöd på högst 15 000 euro per år. Stödbeloppet kan vara mindre om det finns många sökande. En butik som erbjuder butiksbilservice kan få förhöjt stöd. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare.

Stödet för bybutiker tryggar servicen på landsbygden

Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster. Bybutikerna är viktiga för såväl fast bosatta som stugägare och andra turister. Utöver dagligvarutjänsterna erbjuder de till exempel kontantuttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

Antalet bybutiker minskar. Många butiken har svårt att hålla verksamheten på en lönsam nivå, att utveckla sina tjänster eller att hitta en person att ta över butiken när köpmannen går i pension. I utvärderingen som genomfördes efter ansökningsomgången för året 2019 konstaterades att köpmännen hade upplevt stödet för bybutiker som mycket nyttigt. För en liten butik har stödet stor betydelse.

Mer information om stödet och ansökningsanvisningar

Elektronisk ansökan: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi