Utbetalningar av projektstöd kan nu sökas

5. juni 2024

De som genomför utvecklingsprojekt för landsbygden kan nu lämna in en betalningsansökan för stöd för de projekt för vilka de har ansökt om stöd under det senaste året eller i år och fått ett positivt beslut. Utbetalning söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Anvisningar för betalningsansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats. Dessutom kan man be om råd av den NTM-central eller Leader-grupp där man har ansökt om stöd.

Utbetalningen av projektstöd inleds när NTM-centralerna börjar fatta beslut om utbetalning. Enligt Livsmedelsverkets uppskattning börjar betalningsbesluten fattas senare under sommaren.

Utbetalningen av företagsstöd inleds

Ansökningar om utbetalning av företagsstöd för landsbygden har kunnat göras i cirka en månad. Nu börjar NTM-centralerna fatta beslut om utbetalning av företagsstöd. Företagsstöd betalas till sökandenas konton allteftersom NTM-centralerna fattar beslut om utbetalning.

Det lönar sig att ansöka om utbetalning av företagsstöd genast när det är möjligt. Till exempel kan investeringsstöd för företag sökas för utbetalning i flera rater om projektet har genomförts enligt projektplanen. Om stödet har beviljats som standardiserad engångsersättning kan det sökas för utbetalning när sökanden har genomfört den helhet för vilken stödet har beviljats.

I e-tjänsten Hyrrä kan man nu göra en ändringsansökan för företagsstöd om projektet ändras efter beslutet. En ändringsansökan ska alltid göras om betydande ändringar, till exempel om projektet inte kan genomföras inom den tid som anges i beslutet.

Stöd för utveckling av landsbygden har sökts flitigt

Ansökan om projekt- och företagsstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–27 inleddes i juni 2023.

Företagsstöd för landsbygden beviljas för inledande, utveckling och investeringar i företagsverksamhet. Som nyhet kan stöd också beviljas för inledande av företagsverksamhet på deltid och försök med jordbruksverksamhet.

Projektstöd kan beviljas till exempel för utbildning och informationsförmedling, allmännyttiga investeringar, byggande av bredband, utveckling av byar och näringar samt innovationer.

Stöd söks hos NTM-centralen eller den lokala Leader-gruppen och ansökan är kontinuerlig.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd:

Ansökan om utbetalning av projektstöd

Kontaktuppgifter till NTM-centralerna och Leader-grupperna

Ytterligare information till medierna:
Specialsakkunnig Leena Salonpää
050 324 3422
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi