Kontrollen av ekologiskt sesamfrö från Indien intensifieras från och med 1.7.2021

18. juni 2021

Kommissionen rekommenderar att ekologiskt sesamfrö (livsmedel eller foder) från Indien ska kontrolleras enligt ett särskilt protokoll. Det nya kravet gäller från 1.7.2021.

I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.7–31.12.2021. Provtagningen för kontroll av resthalter av pesticider, inklusive etenoxid, sker på samma gång. Partiet blir kvar i ett av Tullens godkända lager och är belagt med användningsförbud tills analysresultaten blir färdiga.

Genom kontrollen av handlingar säkerställs att produktionskedjans aktörer är certifierade, att ekoprodukten går att spåra och att ekofodret eller ekolivsmedlet uppfyller de krav som ställs på det. Om det inte konstateras några överträdelser av ekobestämmelserna fortsätter överlåtelseproceduren och partiet kan frisläppas från Tullens tillsyn. Om partiet inte uppfyller ekobestämmelserna meddelas förbud mot överlåtelse av partiet som ekologiskt producerat. Då måste märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion täckas över under överinseende av Tullen.

I samband med förtullningen ska aktören visa fram ett kontrollintyg, förtullningshandlingar, fraktsedlar samt namn, adressuppgifter och ekocertifieringshandlingar för hela den föregående ekokedjans aktörer (också leverantörer). Importören har ansvaret för att se till att produkterna anmäls som ekologiska redan i tulldeklarationen. Kontroll kan inte utföras i efterhand.

Den effektiviserade tillsynen gäller följande produktkategori enligt den allmänna nomenklaturen (CN) vilka härstammar från India:

  • 12074090 – sesamfrö

Vid import av foder ska aktören beakta att om det är frågan om vegetabiliskt foder som definierats som riskbenäget med avseende på salmonella och som importeras från länder utanför EU (till exempel oljeväxtfrön och därav framställda produkter), måste aktören göra en förhandsanmälan om importen också till Livsmedelsverket för övervakning av foderhygienen.

Ytterligare upplysningar

Tullen
Elektroniska servicecentralens konsumentskyddsinspektörer, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Livsmedelsverket
överinspektör Teija Lindén, sektionen för ekokontroll, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
överinspektör Tiina O’Toole, fodersektionen, övervakning av ekofoder, luomurehu(at)ruokavirasto.fi