Ekologisk biskötsel

Målet för ekologisk biskötsel är att åstadkomma högvärdiga biskötselprodukter. Honungen är den viktigaste produkten. De främsta kriterierna för att honungen skall anses vara en ekologisk produkt är hanteringen av kuporna, binas uppsamlingsområden och aktörens anslutning till övervakningssystemet för ekologisk produktion. Biskötseln anknyter på ett utomordentligt sätt till principerna för ekologisk produktion genom att den av bina utförda pollineringen spelar en betydande roll inom jord- och skogsbruksproduktionen.

Omläggande av bisamhällen till ekoproduktion

Omläggningsskedet pågår i 12 månader och inleds i och med att biskötaren ansöker om anslutning till övervakningssystemet och. Produktionskraven skall således tillämpas under minst ett års tid förrän uppkomna produkter kan marknadsföras som ekologiskt producerade. Under omläggningsskedet skall bland annat avlägsnade vaxkakor ersättas med vax till nya mellanväggar från enheter med ekologisk produktion eller alternativt användes analyserat konventionellt avtäckningsvax.

Anslutningen till övervakningssystemet belyses ytterligare under punkten Tillsyn.

Bisamhällenas läge skall väljas med omsorg

Det ställs speciella krav inom den ekologiska biskötseln då det gäller placeringen av ett bisamhälle. Tillräckliga avstånd skall hållas till sådana områden, och till tillhörande föroreningskällor, som kan anses inverka negativt på kvaliteten hos de produkter som erhålles från biskötseln. Dylika föroreningskällor är exempelvis avstjälpningsplatser, anläggning för avfallsförbränning och industrianläggningar 

Kontrollören klargör vid sitt kontrollbesök kupornas lägen och områdets skördeväxter. Biskötaren skall föra bok över hur kuporna är belägna och anmäla till den egna NMT-centralen hur de flyttas.

Biskötselns ekologiska status befästs genom praxis

Praxis i anknytning till produktionskraven har jämsides med uppsamlingsområden en stor betydelse vid utfodringen av bin, vid förebyggande av sjukdomar, vid val av skötselmetoder och vid val av material för kupor då det är frågan om ekologisk biskötsel. Kupornas behandlingsmetoder och härför tillåtna medel skiljer denna produktion från konventionell produktion.

Bina behöver, för att klara av den stränga nordliga vintern, förses med en tillräcklig näringsmängd i slutet av produktionsperioden. Detta innebär att tillräckliga förråd av honung och pollen bör kvarlämnas i kuporna. Tilläggsutfodring är möjlig endast med ekologiskt producerad sockersirap eller sockerlösning.

Det är speciellt viktigt att nyttja raser som tål rådande förhållanden, och att använda skötselåtgärder som ger ökad motståndskraft eftersom användningsmöjligheterna beträffande olika förnödenheter är begränsade inom ekologisk produktion. Biskötarens huvudsakliga verktyg är regelbunden observering av kuporna, renhållning av material och anordningar och förnyandet av vax.

Principerna för ekologisk biskötsel innefattar även att kemisksyntetiska repellenter inte används i samband med honungsuppsamlingen. Bina får inte dödas i sina celler och bidrottningarnas vingar får inte stympas vid skattning.

Materialet för kuporna och för ytbehandling av kupornas inre delar skall i huvudsak utgöras av naturmaterial som inte utgör fara för vare sig miljö eller biskötselprodukter.

Produktionsanvisningarna för ekologisk biskötsel hittar du under punkten Blanketter och anvisningar.  

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023