Krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från Ukraina och dess grannländer fortsätts, kraven faller också på importen från Kina

17. december 2019

Europeiska kommissionen har fortsatt krav av ekofoder och ekolivsmedel så att extra krav gäller ekoprodukter från Ukraina, Kazakstan, Moldova, Ryssland och Kina. I samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2020. Provtagningen för kontroll av resthalter av pesticider sker på samma gång. Partiet blir kvar i ett av Tullens godkända lager och är belagt med användningsförbud tills analysresultaten blir färdiga.

Genom kontrollen av handlingar säkerställs att produktionskedjans aktörer är certifierade, att ekoprodukten går att spåra och att ekofodret eller ekolivsmedlet uppfyller de krav som ställs på det. Om det inte konstateras några överträdelser av ekobestämmelserna fortsätter överlåtelseproceduren och partiet kan frisläppas från Tullens tillsyn. Om partiet inte uppfyller ekobestämmelserna meddelas förbud mot överlåtelse av partiet som ekologiskt producerat. Då måste märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion täckas över under överinseende av Tullen.

I samband med förtullningen ska aktören visa fram ett kontrollintyg, förtullningshandlingar, fraktsedlar samt namn, adressuppgifter och ekocertifieringshandlingar för hela den föregående ekokedjans aktörer (också leverantörer). Importören har ansvaret för att se till att produkterna anmäls som ekologiska redan i tulldeklarationen. Kontroll kan inte utföras i efterhand.

Den effektiviserade tillsynen gäller följande produktkategorier enligt den allmänna nomenklaturen

(CN) från ovannämnda länder:

- 10 Spannmål

- 11 Produkter från kvarnindustrin (malt, stärkelse, inulin, vetegluten; förutom 1105 – 1109)

- 12 Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, industri- och medicinalväxter strå och foder (förutom förädlade livsmedel och 1211-1214)

- 23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel (förutom 2307)

samt nu också följande produkter från Kina:

  • goji bär 0810 9075 (Lycium barbarum and Lycium chinense) och produkter processerade av dessa

Vid import av foder ska aktören beakta att om det är frågan om vegetabiliskt foder som definierats som riskbenäget med avseende på salmonella och som importeras från länder utanför EU (t.ex. oljeväxtfrön och därav framställda produkter), måste aktören göra en förhandsanmälan om importen också till Livsmedelsverket för övervakning av foderhygienen.

Ytterligare upplysningar

Tullen:

Elektroniska servicecentralens konsumentskyddsinspektörer, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Livsmedelsverket:

Sektionen för ekokontroll; överinspektör Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi

Fodersektionen, övervakning av ekofoder; överinspektör Tiina O’Toole, luomurehu(at)ruokavirasto.fi