Ändringar i intygen som ska användas vid export till Ukraina

2. mars 2020

Ukraina har tagit i bruk nya allmänna veterinärintyg för bland annat köttprodukter, nöt- och svinkött, sammansatta produkter, honung och ägg. Framöver ska dessa intyg användas vid export av produkterna i fråga. Också i användningen av andra exportintyg är ändringar att vänta.

De allmänna veterinärintygen tas i bruk omedelbart

De veterinärintyg som tidigare använts vid export av nöt- och svinkött, fjäderfäköttprodukter och sammansatta produkter till Ukraina kan inte längre användas och intygen ska ersättas med Ukrainas allmänna veterinärintyg. De nya allmänna veterinärintygsmodellerna till exempel för honung och ägg kan möjliggöra export av dessa produkter till Ukraina.

I de allmänna veterinärintygens villkor har i vissa punkter hänvisats till ukrainsk lagstiftning. Enligt EU-kommissionen har Ukraina förnyat sin lagstiftning så, att den till stor del motsvarar EU-lagstiftningen. Hänvisningarna till ukrainsk lagstiftning hindrar i regel inte att intyget används. Exportören ska försäkra sig om att kraven som överträffar EU-lagstiftningen uppfylls. 

Utsatt tid för de bilateralt överenskomna intygen, TRACES-intygen förblir oförändrade

De exportintyg för fiskeriprodukter och levande svin som Finland och Ukraina tidigare bilateralt överenskommit om kan användas ännu år 2020.

Intygen för gelatin och kollagen, mjölk och mjölkprodukter, äggprodukter och fjäderfäkött beviljas också framöver i det elektroniska systemet TRACES.

Mer information om export av livsmedel till Ukraina:

ruokavirasto.fi/sv/export/ukraina och eurooppa@ruokavirasto.fi