Nya extra garantier för kött i bruk inom exporten till Uruguay och Kanada

18. juni 2021

Extra garanti för svinkött till Uruguay

I fortsättningen ska partier av svinkött som exporteras till Uruguay ha en extra garanti utöver de allmänna intygen för kött och köttprodukter. I den extra garantin ingår bl.a. djursjukdomsvillkor som gäller svin. Garantin kan utfärdas av en officiell veterinär som svarar för tillsynen över anläggningen.

Extra garanti för svinkött till Kanada

Kött som ska exporteras till Kanada kan vid behov beviljas en partispecifik extra garanti, om den kanadensiska importören ämnar exportera kött som importerats från Finland vidare till Förenta staterna. Den extra garantin kan endast utfärdas för ett parti som kommer från en anläggning som Förenta staternas myndigheter godkänt och som uppfyller Förenta staternas krav. Till dags dato har Förenta staternas myndigheter endast godkänt svinköttanläggningar i Finland. Även denna extra garanti kan utfärdas av en officiell veterinär som svarar för tillsynen över anläggningen. Vid export av svinkött krävs dessutom ett TRACES-intyg, som EU och Kanada avtalat om.

Mer information om intyg och extra garantier som behövs vid export till Uruguay och Kanada: