Nytt inom exportlagstiftningen

29. april 2021

En ny lag om djursjukdomar (76/2021) träder i kraft den 21 april 2021. Som ett resultat kommer veterinärintyg för export framöver att kallas djurhälsointyg. Nationell lagstiftning kompletterar exportbestämmelserna i EU-lagstiftningen.

Samma dag kommer den nationella förordningen om exportkontroll utfärdad enligt djurhälsolagen också att ersättas med en ny förordning (331/2021). I exportförordningen föreskrivs inte bara exportkontroller utan också förfarandet för utfärdande av djurhälsointyg för export. En av de viktigaste ändringarna är skyldigheten att använda det elektroniska eCert-systemet som förvaltas av Livsmedelsverket för utfärdande av djurhälsointyg, om detta har avtalats med mottagarlandet. Istället för den föregående treåriga lagringsperioden ska myndigheten behålla kopior av de intyg som den har utfärdat i minst fem år.

Exportörens skyldighet att registrera sig i Livsmedelsverkets exportörsregister har förtydligats i förordningen. Den nya förordningen kräver att registreringsinformation ska tillhandahållas per djurart och dessutom gäller skyldigheten att registrera även export av insekter och livsmedel av insekter. Förutom de anläggningar som tillverkar de exporterade produkterna måste exportörerna i registret ange de anläggningar där produkterna lastas för export. Exportören bör komma ihåg att skyldigheten att registrera sig även gäller distanshandel.

Mer information: