EU:s förordning om timmer (EUTR) och systemet med FLEGT-licenser bekämpar illegala avverkningar

Europeiska Unionen initierade år 2003 ett handlingsprogram för bekämpning av illegala avverkningar och illegal handel med träbaserade produkter. Handlingsprogrammets namn är EU FLEGT Action Plan. Programmet har ett flertal verktyg varav två betydelsefulla är EUTR (förordningen om timmer) och systemet med FLEGT-licenser.

Det är förbjudet att släppa ut illegalt avverkat timmer och trävaror tillverkade av sådant timmer på marknaden. Med illegalt timmer avses timmer som avverkats eller sålts i strid med nationella lagar i ursprungslandet. Det kan kopplas till exempel till olaglig avverkning, skattebedrägeri eller förfalskning av tullhandlingar. 

Olagliga avverkningar är ett betydande och växande globalt problem. Avverkningarna har stor inverkan på den globala avskogningen, klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. De försämrar också de laglydiga aktörernas konkurrenskraft i såväl export- som importländerna och orsakar stora inkomstbortfall för staterna. 

De olagliga avverkningarna är ett hinder för en hållbar utveckling i utvecklingsländerna och kan bidra till att finansiera väpnade konflikter. De kan också ha samband med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Varje EU-medlemsstat utser en behörig myndighet som utövar tillsyn över att förordningen följs. I Finland har Livsmedelsverket utsetts till behörig myndighet när det gäller att verkställa förordningen om timmer.

På Åland är Ålands landskapsregering behörig myndighet.

Lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013) fastställer påföljderna av överträdelser av lagen.

 

Ytterligare information:

Marko Lehtosalo

Överinspektör
Livsmedelsverket / Marknadsavdelningen
Semaforbron 12 B, 2. vån., 00520 Helsingfors
Tfn 0295 204 608, 040 189 1891
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Shingo Masuda

Skogsexpert
Livsmedelsverket / Marknadsavdelningen
Semaforbron 12 B, 2. vån., 00520 Helsingfors
Tfn 0295 204 678, 050 435 3063
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2019