Utvärdering och rapportering

Revisioner

Med revisioner för tillsyn över livsmedelskedjan avses oberoende kontroller av myndighetstillsynsverksamheten inom Finlands livsmedelskedja. Revisionerna bidrar till att säkerställa att den offentliga kontrollen och dess resultat följer de arrangemang som planerats, är effektiva och lämpliga för att uppnå målen.

Läs mer: Revisioner för tillsynen över livsmedelskedjan

Rapporter

Senast i slutet av augusti varje år utarbetar Livsmedelsverket en sammanfattande rapport om utfallet av Finlands fleråriga nationella tillsynsplan för livsmedelskedjan (VASU) för Europeiska kommissionen. Rapporteringens syfte är att sammanställa information om utövad tillsyn, brister som uppdagats i tillsynen och påföljder som bristerna lett till. VASU-rapporten som årligen lämnas till kommissionen bygger på de analyser som olika sektorer utarbetat om hur deras egen verksamhet lyckats. Livsmedelsverket sammanställer sektorbundna rapporter av olika myndigheters resultat och verksamhetsanalyser. Dessutom utvärderar varje enskild myndighet själv hur tillsynen lyckats inom dess eget verksamhetsområde och vidtar vid behov åtgärder för att förbättra verksamheten.

Läs mer: 

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2022