Inhemsk fisk som föda på ett mer mångsidigt och säkert sätt (EU-fiskar IV)

Projektet avslutas 30.9.2024

Inhemsk fisk och inhemska fiskprodukter ska vara säkra och högklassiga för att användningen av fisk ska kunna ökas. En ökad konsumtion av fisk ger många positiva effekter. Med hjälp av Programmet för främjande av inhemsk fisk, som leds av jord- och skogsbruksministeriet, strävar man efter att öka utbudet av inhemsk fisk.

I projektet EU-fiskar IV undersöks halter av både hälsoskadliga och hälsonyttiga ämnen i inhemsk fisk och inhemska fiskprodukter. Halter av skadliga ämnen har tidigare undersökts i projekten EU-fiskar (2004), EU-fiskar II (2011) och EU-fiskar III (2018) samt KALAKAS och TUKALA.

För närvarande finns det alltför lite information om förekomsten av skadliga och nyttiga ämnen i de underutnyttjade fiskarterna för att bedöma om det är säkert att öka användningen. Det behövs också mer information om de nuvarande halterna i de övriga fiskarterna, bland annat till stöd för bedömningen av behovet av det dioxinundantag som ställts för fiskar i Östersjön.

Halterna av många miljögifter i inhemska fiskar har minskat kraftigt jämfört med början av 2000-talet, men å andra sidan har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) under de senaste åren skärpt de tolerabla veckointagen av dioxiner, PCB-föreningar och PFAS-föreningar i livsmedel. Under de närmaste åren kommer Europeiska kommissionen att uppdatera de högsta tillåtna halterna av dioxiner och PCB-föreningar i fiskkött och fiskeriprodukter. Nya gränsvärden för de högsta tillåtna halterna av PFAS-föreningar, bromerade flamskyddsmedel och kvicksilver bereds också.

Målen för projektet EU-fiskar IV är:

 1. Fastställande av halterna i fiskar i Finlands havsområden och insjöar samt i produkter i fiskens värdekedja. De föreningar som undersöks är dioxiner och PCB-föreningar, PFAS-föreningar, bromerade difenyletrar, hexabromcyklododekan, kvicksilver, oorganisk arsenik, vitamin D samt fettsyrorna EPA och DHA.
 2. Uppföljning och utvärdering av miljöns tillstånd och fiskbestånden i Finlands havsområden och insjöar.
 3. Kontroll av att anvisningarna för säker användning av fisk är aktuella, dvs. bedömning av säkra användningsmängder per fiskart på grundval av den senaste informationen om halter
 4. Jämförelse av risker och fördelar vid användning av fiskar och fiskeriprodukter
 5. Kommunikation som gagnar myndigheter, aktörer och medborgare samt utnyttjande av projektets resultat som material för framtida forskning och myndighetsarbete, bland annat som stöd för Programmet för främjande av inhemsk fisk och som bakgrund i EU:s lagstiftningsarbete.

Projektets resultat och publikationer länkas till den här sidan. I sociala medier är hashtaggarna #EuKalat4 och #EuFiskar4.

Tidtabell

2022-2024

Forskargrupp

Livsmedelsverket

 • Johanna Suomi (PI)
 • Antti Mikkelä
 • Liisa Uusitalo
 • Tiina Ritvanen
 • Marjo Pulkkinen
 • Janne Järvinen
 • Annikki Welling

Finlands miljöcentral:

 • Ville Junttila

Institutet för Hälsa och välfärd THL:

 • Panu Rantakokko
 • Jani Koponen
 • Riikka Airaksinen
 • Päivi Ruokojärvi
 • Eva Kumar
 • Jani Koponen
 • Merja Häkkinen

Naturresursinstitutet (Luke):

 • Jari Raitaniemi
 • Timo Myllylä
 • Heidi Leskinen
 • Sari Mäkinen
 • Taina Jalava
 • Jukka Ruuhijärvi
 • Juha-Matti Pihlava
 • Tapio Keskinen
 • Jari Setälä
 • Velimatti Leinonen
 • Pekka Jounela
 • Katja Kulo

Finansiering

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Publikationer och nyheter om projektet

Projektbeskrivning (på finska): https://tietokayttoon.fi/-/kotimaista-kalaa-ravinnoksi-monipuolisemmin-ja-turvallisemmin-eu-kalat-iv-

Mera information

Johanna Suomi (johanna.suomi@ruokavirasto.fi)

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2023