Livsmedelssäkerhetens delområden från utbudskedjan till konsumenten – exempel: risker i fiskkedjan

  • Projektet kartlägger och utvärderar:risker som påverkar fiskprodukters säkerhet.
  • Ekonomiska effekter av livsmedelssäkerhetssystem inom produktionen av fiskprodukter.
  • Effekten av konsumentens beteende på fiskprodukters livsmedelssäkerhetsrisker.
  • Marknadsstrukturernas inverkan på fiskprodukters livsmedelssäkerhet.

Utifrån resultaten försöker man identifiera kritiska punkter för livsmedelssäkerheten i produktionskedjan från fiskproduktens tillverkare till konsumenten och kartlägga metoder med vilka företag i livsmedelsbranschen övervakar dessa punkter i sin tillverkningsprocess.

Samtidigt bedöms betydelsen av konsumenternas beteende och föreställningar för säkerheten hos de produkter som studeras. Dessutom strävar man efter att beakta eventuella effekter som handelns koncentration och det ökande antalet egna märken (”private labels”) medför. Målet är att utveckla en metod för beräkning av kostnaderna för säkerheten hos livsmedel som lätt förfars.

Forskningsgrupp

Pirkko Tuominen (Evira)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Evira)
Jukka Peltola (MTT)

Samarbetspartner

Livsmedelsindustriförbundet, Köttindustri forskningscentral, fiskpreparatinstituter

Tidtabell

2004 - 2006

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriets kvalitetstrategisforskning, Evira, MTT Ekonomiforskning

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018