Hälsorisker av bakteriesmittor som sprids via livsmedel samt spårning av inhemska fall

Målsättningar:

I det här projektet, som ingår i Finlands Akademis forskningsprogram ELVIRA, undersöker vi de viktigaste riskerna för folkhälsan bland konsumenterna till följd av bakterier som sprids via livsmedel. Dessutom spårar vi i synnerhet källor till salmonella- och EHEC-smittor. Projektet består av tre delar:
1) retrospektiv, tillbakablickande registerstudie,
2) prospektiv, framåtblickande befolkningsbaserad studie,
3) riskvärdering

I den retrospektiva registerstudien utreds långtidsverkningarna av de salmonella-, campylobakterie-, shigella-, yersinia- och EHEC-infektioner som konstaterats sedan år 1995. I synnerhet undersöks deras inverkan på senare incidens och dödlighet bland befolkningen. I den prospektiva studien spåras i realtid källor till salmonella- och EHEC-smittor av inhemskt ursprung genom en fall-referentstudie. Egenskaperna hos bakteriestammar som isolerats från människor, djur och livsmedel undersöks mycket noggrant och stammarna jämförs med varandra. Dessutom görs effektiverad provtagning av misstänkta livsmedel. Då kan man få reda på de aktuella bakteriernas vanligaste källor och smittvägar. Slutligen utvecklas en ny metod för riskvärdering baserad på en kvantitativ matematisk modell. I modellen kombineras resultat som fåtts med ny laboratorieteknik, information från registret över smittsamma sjukdomar, om epidemier orsakade av livsmedel och om livsmedelsproduktion, den finländska konsumentens exponering för salmonella eller EHEC-smitta via livsmedel i Finland samt storleken av den risk som de utgör för konsumenten.

Uppgifter om inverkan av smittor via livsmedel i närhistorien ger en möjlighet att bedöma effekten av nya, förebyggande åtgärder och förhållandet mellan kostnad och nytta.

Resultaten av projektet kan utnyttjas inom både industrin, livsmedelstillsynen och hälsovården. Den metod som ska utvecklas i studien lämpar sig också för riskvärdering av andra sjukdomsalstrare som sprids via livsmedel.

Ämnesord:

matförgiftning, salmonella, EHEC, riskvärdering, bedömning av exponering, riskestimat, salmonellabakterier

Ansvarig projektledare:

Forskningsprofessor Anja Siitonen, KTL Folkhälsoinstitutet, tarmbakterielaboratoriet

Eviras projektansvarig:

Professor Sinikka Pelkonen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi

Tilläggsuppgifter om projektet:

Pirkko Tuominen, Evira, enheten för riskvärdering

Samarbetspartners:

THL Institutet för hälsa och välfärd

Projektskede:

Avslutat

Startår:

2007

Avslutningsår:

2011

I finansieringen av projektet deltar:

Finlands Akademi;
Jord- och skogsbruksministeriet

Eviras projektkod:

8226

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2018