Riskprofil, Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis i finländska livsmedel

De yersinia-arter som förorsakar tarminfektioner hos människan är Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. Yersinia-bakterierna är näst campylobakter och salmonella den tredje vanligaste bakterieart i Finland som rapporterats orsaka tarminfektion hos människor. I de flesta fallen är Yersinia-smittan av inhemskt ursprung. Yersinia smittar oftast via kontaminerade livsmedel, den främsta smittokällan anses vara svinkött, men även andra produktionsdjur (och vilda djur) kan sprida smitta. Epidemier är ovanliga, det är oftast fråga om enstaka fall bland barn och unga vuxna. I Finland registreras årligen omkring 700 fall av yersinios. Under de senaste åren har antalet sjukdomsfall orsakade av Y. pseudotuberculosis ökat i antal och efter år 1995 har bakterien förorsakat fem stora epidemier, där smittan spridits med sallat och morot.
Projektets syfte var att samla information om förekomsten av Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis och om eventuella instrument för riskhanteringen för livsmedel som säljs och produceras i Finland. Syftet med profilen var att kartlägga de problem som förknippas med risker förorsakade av yersinia i livsmedel och definiera problemområdena med tanke på en senare riskvärdering.

Forskningsgrupp

Pirkko Tuominen (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)
Marjaana Hakkinen (Evira)

Tidtabell

2006 - 2008

Finansiering

Evira

Projektpublicering

Rapporter

Pitkälä A., Virtanen T., Joutsen S., Leimi A., Tuominen P. 2009. Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa –riskiprofiili, Eviran tutkimuksia 2/2009. ISBN 978-952-225-042-1 Övriga publikationer och föredrag
Pitkälä A. & Tuominen P. 2008. Yersinia Risks in the Food Chain. Food Micro 2008, Aberdeen, Scotland 1.-4.8.2008. Programme and abstract book of the 21st International ICFMH Symposium. Poster K11, p. 296.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019