Skadedjurs inverkan på förekomsten och spridningen av zoonoser på produktionsgårdar (skadedjur)

I detta projekt utreds förekomsten av zoonotiska bakterier som smittar mellan människa och djur hos skadedjur som fångas nära produktionsdjursgårdar och fodertillverkningsställen. Dessutom kommer man att studera antibiotikaresistensen hos dessa bakterier. Informationen om bakteriers förekomst och deras olika stammar kan utnyttjas i riskbedömningsarbetet när man bedömer hur djuren på gårdarna exponeras för zoonoser som sprids via skadedjur. Projektet producerar forskningsmaterial och metoder som kan användas senare också t.ex. i uppföljningsprogram för zoonoser och i inhemska och internationella studier på området.

Forskningsteam

Professor Pirkko Tuominen (Livsmedelsverket)
Specialforskare Jukka Ranta (Livsmedelsverket)
Specialforskare Leena Seppä-Lassila (Livsmedelsverket)
Specialforskare Heidi Rossow (Livsmedelsverket)
Specialforskare Maria Simola (Livsmedelsverket)
Specialforskare Marjaana Hakkinen (Livsmedelsverket)
Specialforskare Satu Hakola (Livsmedelsverket)
Specialforskare Suvi Nykäsenoja (Livsmedelsverket)
Specialforskare Saija Hallanvuo (Livsmedelsverket)
Specialforskare Otso Huitu (Naturresursinstitutet Luke)
Professor Heikki Henttonen (Luke)

Tidtabell

2017 – 2020

Finansiering

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera), Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet

Mer information om projektet

Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi
Otso Huitu, otso.huitu@luke.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2019