Identifiering av nya växtskadegörare kopplade till handeln med prydnadsväxter som kan utgöra ett hot mot nordiska barrskogar

Syftet med projektet är att identifiera nya växtskadegörare som transporteras via handeln med prydnadsväxter och som kan utgöra ett hot för barrskogar i Sverige och Finland. Även de skadegörare som kan komma att utgöra ett hot i ett framtida klimat kommer att identifieras. En databas kommer att byggas upp med information om de växtskadegörare som kan utgöra ett hot mot våra viktiga barrträdsarter. De viktigaste växtskadegörarna, samt de varor som kan fungera som en introduktionsväg, kommer att identifieras. Klimatets lämplighet för växtskadegörarna kommer att bedömas både utifrån det nuvarande och ett framtida klimat. Vidare kommer vi att identifiera vilka bland dessa växtskadegörare som kan komma att uppfylla kriterierna för att bli reglerade enligt den nya EU-förordningen 2016/2031. Projektet är ett samarbete mellan forskningsenheten för riskbedömning på finska Livsmedelsverket, enheten för riskbedömning av växtskadegörare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Vitenskapskomiteen for mat och miljö i Norge (VKM).

Projektgrupp

  • Mariela Marinova-Todorova (Livsmedelsverket)
  • Juha Tuomola (Livsmedelsverket)
  • Salla Hannunen ( Livsmedelsverket)
  • Johanna Boberg (SLU)
  • Niklas Björklund (SLU)
  • Micael Wendell (VKM)
  • Daniel Flø (VKM)

Projektperiod

2018 - 2020

Finansiering

SLU, EVIRA och VKM

Projektpublicering

Marinova‚ÄźTodorova MBjörklund NBoberg JFlø DTuomola J, Wendell M and Hannunen S (2020Screening potential pests of Nordic coniferous forests associated with trade in ornamental plantsEPPO Bulletin 50(2): 314– 332. https://doi.org/10.1111/epp.12667

Vidare information

Juha Tuomola juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 3.9.2020