Utveckling och tillämpning av en modell för prioritering av nya växtskadegörarrisker som hotar jord- och skogbruket samt trädgårdsodlingen

Inom ramen för projektet 1) utvecklades en modell för prioritering med vilken man bland en stor grupp växtskadegörare kan identifiera de skadegörare som eventuellt kan utgöra ett allvarligt hot mot växthälsan och 2) prioriterades med hjälp av modellen en stor grupp skadegörare som hotar växtproduktionen i Finland.

 Den modell för prioritering som utvecklats inom projektet består av frågor som används till att bedöma 1) sannolikheten för att en skadegörare ska komma in i vårt land, 2) sannolikheten för att en skadegörare ska etablera sig och sprida sig i vårt land och 3) hur allvarliga skador skadegöraren kan orsaka. I modellen ingår också frågor för bedömning av hur effektivt man kan kontrollera en invasion av växtskadegöraren.

 Svaret på varje fråga väljs bland svarsalternativen, som vart och ett ger ett visst poängtal. Osäkerheten i svaret beaktas genom att man för varje fråga ger både det mest sannolika svaret, samt också beskriver två extremvärden.

 Sannolikheten för att en skadegörare ska komma in i vårt land, sannolikheten för att skadegöraren ska etablera sig och sprida sig i vårt land samt hur allvarliga skador skadegöraren kan orsaka bedöms med hjälp av svaren på frågorna enligt de beräkningsformler som fastställts i modellen.

 Frågorna i modellen besvaras enligt de detaljerade svarsanvisningarna. Syftet med anvisningarna är att säkerställa att bedömningens slutresultat beror så litet som möjligt på den som gjort bedömningen. Modellens funktion har testats genom att jämföra resultaten med bedömningar som gjorts i expertworkshopar.

Modellen beskrivs i detalj i publikationen Heikkilä J., Tuomola J., Pouta E. och Hannunen S. 2016. FinnPRIO: a model for ranking invasive plant pests based on risk. Biological Invasions 18: 1827-1842.

 FinnPRIO-modellen har nu använts till att prioritera alla i växthälsolagstiftningen nämnda skadegörare, vars värdväxter förekommer i Finland, samt en mängd andra skadegörare som eventuellt hotar växtproduktionen i Finland (totalt ca 240 växtskadegörare).

 Resultaten av bedömningarna presenteras i tabellen, där resultaten kan studeras exempelvis enligt produktionsgren eller skadegörargrupp. På tabellens första mellanblad finns detaljerade anvisningar för hur resultaten ska tolkas.

Forskargrupp

 • Juha Tuomola (Evira)
 • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
 • Salla Hannunen (Evira)
 • Jaakko Heikkilä (MTT, Ekonomiforskning)
 • Tapani Lyytikäinen (Evira)
 • Laura Kitti (MTT, Ekonomiforskning)
 • Eija Pouta (MTT, Ekonomiforskning)
 • Anne Nissinen (MTT, Växtproduktionsforskning)
 • Terho Hyvönen (MTT, Växtproduktionsforskning)
 • Arja Lilja (Skogsforskningsinstitutet)
 • Anne Uimari (Skogsforskningsinstitutet)
 • Heli Viiri (Skogsforskningsinstitutet)

Tidtabell

2012 - 2016

Finansiering

Jord- och skogsbruksministeriet

Publicerat om projektet

Heikkilä J., Tuomola J., Pouta E. & Hannunen S. 2016. FinnPRIO: a model for ranking invasive plant pests based on risk. Biological Invasions 18: 1827-1842. http://link.springer.com/article/10.1007/s10530-016-1123-4

Marinova-Todorova M., Tuomola J. 2019. A Graphical User Interface for the FinnPRIO model: A model for ranking plant pests based on risk (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2784027

Ytterligare information om projektet

juha.tuomola@ruokavirasto.fi
salla.hannunen@ruokavirasto.fi 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019