Livsmedelssäkerhetsrisker på EFSA:s mötesagenda

18. september 2019

På mötet i den rådgivande gruppen inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) presenterar Livsmedelsverket arbetet med riskbedömning. Mötesdeltagarna diskuterar brett EFSA:s aktuella frågor och bland annat de nya detaljer som gäller bedömning av kemikaliers kombinationseffekter. Ordföranden för mötet som hålls i Helsingfors den 18 - 19 september 2019 är EFSA:s generaldirektör Bernhard Url.

”Styrkan i Europas system för livsmedelssäkerhet ligger i det vetenskapliga samarbetet mellan EU och de nationella myndigheterna. Förtroende en oumbärlig del i ett framgångsrikt samarbete. Och den rådgivande gruppen är den plats där förtroende skapas och upprätthålls. Jag är mycket glad över att detta möte hålls i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeskap”, säger Bernhard Url.

Finland representeras i den rådgivande gruppen av Pia Mäkelä, överdirektör vid Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio arbetar som EFSA:s styrelseordförande. 

”Kärnpunkten i det finländska ordförandeskapets motto Ett hållbart Europa – en hållbar framtid finns införlivad i Efsas grundläggande värden: vetenskaplig kompetens, oberoende, öppenhet, innovation och samarbete. EU:s livsmedelssäkerhet utgår från forskning och jag är mycket stolt över detta arbetssätt och förfarande”, säger Jaana Husu-Kallio.

Riskbedömningen vid Livsmedelsverket stödjer livsmedelshandeln

Livsmedelsverket gör vetenskapliga bedömningar av risker som kan hota folkhälsan, djurhälsan eller växtskyddet. Verket gör riskbedömningarna efter Finlands behov för att så effektivt som möjligt kunna övervaka livsmedelssäkerheten samt djursjukdomar och växtskadegörare. Riskbedömningarna görs enligt internationellt överenskomna anvisningar utifrån vetenskapliga belägg.

Att undersöka riskerna för salmonella har på sistone hållit Livsmedelsverket sysselsatt. Detta har bidragit till Finlands internationella handel. Till Finland får inte föras in till exempel färskt kött om det inte går att visa att köttet inte innehåller salmonella. Andra pågående riskbedömningar handlar om bland annat antimikrobiell resistens, livsmedlens kemiska risker, införsel av hundar samt potatiscystnematoder.

EFSA:s rådgivande grupp identifierar risker

Den rådgivande gruppen är en länk mellan ESFA och de nationella livsmedelssäkerhetsmyndigheterna. I gruppen kan EFSA och medlemsländerna bedöma hur de fokuserar riskbedömningen i Europa samt utveckla informationen om riskerna. 

En av de viktigaste uppgifterna handlar om att identifiera livsmedelsrisker så tidigt som möjligt. Medlemmarna tar också ställning till EFSA:s vetenskapliga arbete, arbetsprogram och prioriteringar. 

I den rådgivande gruppens möte deltar representanter för medlemsländerna, delegater från Norge och Island samt observatörer från Schweiz och EU:s kandidatländer. Varje livsmedelssäkerhetsmyndighet svarar för riskbedömningen av det nationella livsmedelssystemet även om rutinerna kan variera från land till land. 

Mötet är en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram. Mötet i Finland är den rådgivande gruppens 73:e möte.

Mer information:

EFSA
Media Relations Team
+39 0521 036 149, press@efsa.europa.eu

Jord- och skogsbruksministeriet
Jaana Husu-Kallio, kanslichef (EFSA:s styrelseordförande)
tfn 0295 16 2184

Livsmedelsverket
Pia Mäkelä, överdirektör (Finlands representant i EFSA:s rådgivande grupp)
050 448 1302
Kirsi-Maarit Siekkinen, forskare (nationell samordnare för EFSA)
040 489 3376
Pirkko Tuominen, enhetschef
040 021 1624

Mötes föredragningslista
EFSA Advisory Forum 
Finlands EU-ordförandeskap

Riskbedömning vid Livsmedelsverket