Legionellabakteriens förekomst i produkter inom den cirkulära ekonomin

Livsmedelssäkerhetsverket Evira (1.1.2019 Livsmedelsverket) har i juni 2018 i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd THL inlett forskningsprojektet Legionellabakteriens förekomst i produkter inom den cirkulära ekonomin (LEGISAFE2) som miljöministeriet har finansierat med 72 000 euro ur programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd. Projektet förverkligar regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk.

Målet för projektet LEGISAFE2

Målet är att främja uppnåendet av målen för den cirkulära ekonomin, med beaktande av kvaliteten och säkerhetskraven på gödselpreparat.

Projektet undersöker förekomsten av legionellabakterier i olika organiska gödselpreparat och effekterna av tillverkningsprocessen, efterkontamineringen och produktlagringen på förekomsten av legionellabakterier.

Målet är att slå fast hanteringssätt som kan minimera riskerna, fästa riskgruppernas såsom tillverkarnas och slutanvändarnas uppmärksamhet vid frågan och utarbeta anvisningar om säker hantering av produkter både under tillverkningsprocessen och vid användningen.

Med hjälp av undersökningen vill man slå fast hanteringssätt med vilka riskerna kan minimeras, fästa riskgruppernas såsom tillverkarnas och slutanvändarnas uppmärksamhet vid frågan och utarbeta anvisningar om säker hantering av produkter både under tillverkningsprocessen och vid användningen.

Det slutliga målet är att erbjuda konsumenterna säkrare återvinningsprodukter eller åtminstone ge anvisningar om hur man kan använda produkterna mer säkert.

Livsmedelsverkets samarbetsparter i projektet

  • Institutet för hälsa och välfärd THL
  • Helsingforsregionens miljötjänster HRM
  • Soilfood Oy
  • Gasum Oy
  • Biolan Oy
  • Kekkilä Oy

Ta del av miljöministeriets inom programmet Återvinning av näringsämnen (på finska)

Ytterligare information om projektet:

  • Liisa Maunuksela, forskningsdirektör, FD, Livsmedelsverket, telefon 0400 256 097
  • Jaana Kusnetsov, specialforskare, FD, Institutet för hälsa och välfärd, telefon 029 524 6347

 

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2019